• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Програма розвитку закладу

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

(ПРОГРАМА РОЗВИТКУ)

Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Бориспільської міської ради Київської області на 2012 – 2017 роки

І. Паспорт Програми розвитку

Назва Зміст Програми
Тип програми Програма розвитку
Підстава для розробки Програми Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі
Нормативно-правова база Закони України: 1.Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р.№1060 – XVII 2. Закон України «Про загальну середню освіту» від13.15.1999р. № 651 - XIV 2. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 75/98-ВР. 3. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Закон набрав чинності з 1 січня 2011 року. 4. Закон України «Про Національну програму інформатизації» 74/98-ВР. Укази Президента України: 1. Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні». Акти Кабінету Міністрів України: 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року». 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2009-р «Про керівника Національної програми інформатизації». 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 2119-р «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2010 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування». 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 192-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства». 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р. Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року. 5. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011р. № 426. 6. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.11.№1392. Накази: 1. Наказ Держінформнауки від 21.11.2010 № 75 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Держінформнауки при формуванні та виконанні НПІ». 2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.12.2011 № 903 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах». 3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.03.2011 № 280 «План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства». 4. План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства Додаток до наказу МОНМСУ від 25.03.2011 № 280 5. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 № 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту». 6. Наказ МОН України 16.11.2010 №1089 «Про впровадження освітнього інноваційного проекту «Альфанетшкола».
Мета Програми Створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.
Завдання Програми · Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів. · Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій. · Розвиток профільності навчання. · Впровадження здоров’язберігаючої технології в навчально-виховний процес. · Створення толерантного середовища у навчальному закладі. · Розвиток комунікативних здібностей учнів. · Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді. · Підтримка дітей і молоді з особливими потребами. · Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища. · Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства. Приведення матеріально-технічногої стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти.
Термін реалізації Програми 2012-2017 рр.
Етапи реалізації Програми Концептуально-організаційний(2012-2013 н.р.) Реалізація проблеми (2013-2015 н.р.) Набуття досвіду (2015-2016 н.р.) Узагальнення результатів (2016-2017н.р.)
Ресурсне забезпечення Програми Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи. Залучення фахівців вищих навчальних закладів, державних та громадських організацій у якості консультантів. Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.
Структура Програми · Вступ. · Концепція розвитку навчального закладу на 2012-2017 рр. · Цільові проекти. · Моніторинг ефективності Програми
Очікувані результати Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів). Підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Підвищення якості вихованості школярів. Створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її конкурентоздатності.
Показники ефективності Програми Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад. Зростання позитивного іміджу навчального закладу та конкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг. Збільшення контингенту учнів. Розширення ділових партнерських зв’язків між навчальними закладами як україни, так і інших країн.
Контроль, корекція та оцінювання Програми Системний моніторинг реалізації розвитку Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості в незалежному оцінювання якості освіти.

ІІ. Вступ

Школа - це майстерня,

де формується думка підростаючого покоління,

треба міцно тримати її в руках,

якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс

Підготовка Програми розвитку Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Бориспільської міської ради Київської області на 2012-2017 рр. зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави; впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Сучасне суспільство переходить до постіндустріальної доби, в якій цивілізація стає інформаційною. З тим нагальною залишається здатність особистості формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікацію, володіти різними соціальними ролями. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяють доцільні методики оптимального використання сучасних інформаційних засобів навчання, які мають бути розроблені та апробовані у спеціалізованому закладі освіти, в якому створені відповідні матеріально-технічні умови, є необхідне науково-методичне та кадрове забезпечення. Так, у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) зазначено: «Формування інформаційно-комунікаційної компетенції учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального циклу діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формуванні зазначеної компетентності». Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Програма визначає основні шляхи розвитку школи. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення

освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування різними мовами, у тому числі й комп’ютерного програмування, включаючи спілкування через Інтернет.

Програма розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість навчально-виховного процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів школи.

Проекти, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі завдання:

· Організація методичної та виховної роботи в школі відповідно вимогам нового Державного стандарту.

· Створення умов виховання та навчання учнів, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я дітей.

· Організація роботи з обдарованими дітьми з урахуванням плану роботи управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

· Професійний розвиток педагогічних кадрів.

· Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази.

· Комп’ютеризація та інформатизація закладу.

· Моніторингове дослідження всіх структурних ланок школи.

Основними результатами Програми розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти. Програма дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі роки.

1. Концепція розвитку школи на 2012 – 2017 рр.

І. Загальні положення

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі.

Новий Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно-комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча. Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Основна мета діяльності навчального закладу – це безперервний процес підвищення ефективності навчально-виховного процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, а також потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація навчально-виховного процесу.

Навчально-виховний процес навчального закладу спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення, а саме:

· Орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті.

· Здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти.

· Вільного володіння двома іноземними мовами.

· Наявності життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою.

· Високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, впровадження у своїй діяльності ІКТ.

· Вільного володіння комп’ютером, високого рівня культури користування ІКТ.

· Готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.

· Формованню трудової та моральної життєвої мотивації, активної громадянської і професійної позиції.

Досконале володіння ІКТ та розвинуті комунікативні здібності зумовлюють досягнення життєвого успіху, позитивного соціального іміджу особистості у сучасному суспільстві. Тому розвиток та практичне застосування саме комунікативних та інформаційно-комунікаційних компетенцій учнів в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів є ключовими положеннями Концепції навчального закладу.

Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

Комунікативна компетентність – здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, які оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. Складовими комунікативної компетентності є: комунікативні здібності, комунікативні вміння, комунікативні знання.

Комунікативно-особистісний потенціал є інтегруючим компонентом соціального інтелекту як складового потенціалу особистості, що визначається її можливостями у сфері міжособистісної взаємодії, які реалізуються за наявності у людини комунікативних здібностей, умінь та навичок. Під соціальним інтелектом мають на увазі здатність людини розуміти не лише саму себе, а й інших людей, їхні взаємовідносини і прогнозувати міжособистісні події. Комунікативна культура розглядається як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації, сформованість певних здібностей. Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних завдань сучасної школи є розвиток саме комунікативних компетентностей учнів, у тому числі:

· толерантність;

· висока комунікативність;

· творча активність;

· рефлективність;

· емпативність;

· сенситивність.

Сучасний світ – світ інформаційних технологій, доступ до скарбниць науки нам дарують засоби масових комунікацій: доступ до бібліотечних матеріалів; користування різноманітними навчальними програмами; відвідування величезної кількості закладів, які мають власні акаунти в Інтернеті; участь у оффлайнових та онлайнових семінарах, конкурсах, конференціях, міжрегіональних та міжнародних проектах; дистанційне навчання; створення власних презентацій; віртуальні екскурсії музеями і виставковими залами; можливість інтерактивного спілкування з мешканцями будь-якого куточка планети; ефективна обробка та збереження інформації тощо. Можливості ІКТ безмежні, тому однією із першочергових задач школи є підготовка учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, формування у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

Разом з тим успішній діяльності сучасного навчального закладу сприяє інформатизація самого навчально-виховного процесу та управління закладом.

Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній процес зумовлена деякими суперечностями, а саме:

· між підвищенням вимог до якості професійної діяльності освітян у галузі інформаційних технологій і непідготовленістю педагогічних кадрів;

· між існуючими теоретичними передумовами інформатизації освіти та недостатньою розробленістю науково-методичних і практичних аспектів підвищення кваліфікації педагогів із проблеми інформаційних технологій навчання та інформатизації управління закладом освіти.

В основу Концепції покладено системний підхід, спрямований на розв’язання проблеми створення, розвитку та використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчальному закладі.

Інформатизація управлінської діяльності спрямована на автоматизацію роботи, створення єдиного інформаційного освітнього простору закладу, оперативне одержання необхідної інформації, ефективне використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, що має на меті досягнення ефективного управління якістю педагогічного процесу.

Створення єдиного інформаційного освітнього простору ґрунтується на таких принципах:

· інформаційна й аналітична відкритість, доступність;

· прогнозування;

· гнучкість управління;

· оптимальність функціонування закладу в системі освіти;

· відокремленість функцій управління.

Використання нових інформаційних технологій у процесі управління якістю освітнього процесу передбачає реалізацію такого комплексу педагогічних умов:

1) використання психолого-педагогічних закономірностей та принципів в процесі навчання школярів та підвищення кваліфікації педагогів із проблеми сучасних інформаційних технологій;

2) мотивування діяльності педагогів щодо використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі;

3) наявність єдиного інформаційного освітнього простору, що динамічно розвивається, в навчальному закладі.

ІІ. Мета та завдання

Мета: створення цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників НВП.

На реалізацію визначеної мети спрямовані основні завдання діяльності:

· розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності школи;

· забезпечення застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу освіти;

· створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією його в систему відкритої освіти;

· розробка технологій застосування окремих складових інформатизації управління загальноосвітнім навчальним закладом та механізму створення і користування базами даних;

· забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять на основі використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру (відео-, медіатека, мережа Інтернет);

· впровадження у навчально-виховний процес новітніх інформаційних технологій навчання;

· введення в практику роботи вчителів методу проектів, як однієї з компетентнісно зорієнтованих технологій навчання та виховання учнів;

· впровадження заходів у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів;

· запровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей;

· створення шкільного середовища, що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку.

Основними очікуваними результатами вирішення цих завдань є:

· формування культури спілкування та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;

· автоматизація типових операцій;

· впорядкування інформаційного обміну баз даних;

· автоматизація збору даних і статистичних звітів, що періодично формуються за визначеними формами;

· можливість надання в оперативному режимі аналітичним службам, керівникам та іншим суб’єктам педагогічного процесу інформації про стан та тенденції розвитку того або іншого напряму діяльності для прогнозування та прийняття управлінського рішення;

· мотиваційний аспект набуття знань учнями;

· розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;

· формування в учнів навичок ефективного спілкування;

· формування у учнів культури збереження і зміцнення свого здоров’я;

· створення безпечного толерантного шкільного середовища;

· формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти.

· надати доступ педпрацівникам та учням до світових інформаційних ресурсів та технологій;

· створити навчально-методичні комплекси, видати методичні посібники та рекомендації щодо використання ІКТ в НВП та управлінні закладом;

· оснастити заклад сучасними навчальними та управлінськими комп’ютерними комплексами;

· сформувати інформаційну культуру учасників НВП;

· підняти навчально-виховний процес на новий якісний рівень.

ІІІ. Зміст діяльності

Загальними засадами визначення нового змісту освіти є гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість, широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і партнерства.

В основу змісту діяльності школи покладено систему наук, які дозволяють формувати у учнів цілісне сприйняття світу, визначення сфери діяльності відповідно до своїх здібностей і можливостей.

Напрям діяльності з інформатизації навчально-виховного процесу передбачає розробку та апробацію методик застосування комп’ютерних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів відповідно до виду навчальної діяльності. Також буде впроваджена робота зі створення медіатеки навчальних занять із метою забезпечення інформаційного супроводу процесу навчання.

Напрям діяльності школи з інформатизації управлінської діяльності є логічним продовженням роботи адміністрації школи з використання створеного у закладі освіти автоматизованого робочого місця директора школи та заступників із навчально-виховної роботи і передбачає визначення інших доцільних для автоматизації напрямів управлінської діяльності з метою розробки власного або апробації існуючого програмного забезпечення. У цьому напрямі діяльності буде здійснюватися розробка механізму складання та використання великих баз даних для створення розгалуженого інформаційного простору закладу освіти.

Основний зміст діяльності:

· модернізація автоматизованого робочого місця адміністрації школи;

· апробація та розробка рекомендацій щодо впровадження програм для ефективного управління навчально-виховним процесом;

· задоволення інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу, а також визначення прав, обов’язків та відповідальності між учасниками процесу збору, обробки й подання даних на всіх рівнях;

· розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання даних, одержаних із різних джерел; обробки й комплексного аналізу статистичних даних та інформації про якість освіти в навчальному закладі;

· апробація та розробка методик застосування мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів, розробка методичних рекомендацій щодо створення та використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру;

· розробка технологій створення медіатек та їх використання для проведення навчальних, виховних занять;

· апробація методик використання комп’ютерів для контролю навчальних досягнень учнів;

· створення, апробація та використання шкільної бази для дослідження розвитку учнів;

· апробація методів використання можливостей медіатеки та мережі Internet у навчальній діяльності, пошуку інформації;

· апробація методів дистанційного навчання учнів та вчителів.

Напрям діяльності з розвитку комунікативної компетентності учасників навчально-виховного процесу передбачає запровадження виховних заходів та використання у навчальній діяльності інноваційних технологій з метою розвитку наступних складових комунікативної компетентності:

- орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка заснована на знаннях і життєвому досвіді індивіда;

- спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню себе й інших при ситуативній видозміні психічних станів, міжособистісних відносин і умов соціального середовища;

- адекватна орієнтація в собі-власному психологічному потенціалі, потенціалі партнера, у ситуації;

- готовність і уміння будувати контакт з людьми;

- внутрішні засоби регуляції комунікативних дій;

- знання, уміння і навички конструктивного спілкування;

- внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії.

Навчальний заклад працює відповідно до плану роботи, основним документом, що регулює навчальний процес, є робочі навчальні плани, які складаються на основі типових навчальних планів, затверджених МОН України.

ІY. Основні шляхи реалізації Концепції

Науково-методичне забезпечення

Робота навчального закладу спрямовується на розробку навчально-методичного забезпечення таких структурних одиниць:

- автоматизоване робоче місце директора та його заступників;

- інформаційно-бібліотечний центр;

- редакційно-видавничий відділ (прес-центр);

- технічне оснащення навчальних аудиторій;

- створення умов для проведення тренінгів комуніка­тивної компетентності особистості.

Розробка навчально-методичного забезпечення передбачає вирішення таких питань функціонування: обґрунтування типового набору прикладних програм комп’ютерної підтримки вивчення навчальних предметів; розробка напрямів та методик застосування комп’ютерної техніки для реалізації навчальних планів; відбір ефективних методик із розвитку емоційного інтелекту учнів, комунікативних здібностей; раціональне використання комп’ютерного класу та створення аудиторій для проведення виховних заходів.

Діяльність закладу спрямована на :

1. Підвищення кваліфікації педагогів спрямовано на відпрацювання вмінь:

- користувача автоматизованого робочого місця;

- розробки змісту та методик використання спеціальних програмних продуктів для проведення діагностичного й підсумкового тестування учнів;

- використання прикладних програмних продуктів та електронних підручників в освітньому процесі;

- використання в освітній практиці мультимедійного забезпечення, власних навчальних електронних матеріалів та інформації із мережі Інтернет.

розвиток комунікативної компетентності;

використання інтерактивних технологій навчання та виховання учнів.

2. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, розробка різнорівневих, диференційованих програм, навчально-методичних посібників для вчителів та учнів.

3. Співпраця школи з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними, громадськими організаціями.

4. Висвітлення проблем та напрацювань у фахових виданнях, засобах масової інформації.

Організація та фахова підтримка

Для якісної роботи школи планується комплекс заходів, який складається з відповідних управлінських дій, системного обслуговування локальної мережі у закладі, супроводження діючих програм, навчання керівних кадрів і педагогічних працівників способам і методам використання комп’ютерної техніки та комунікаційних технологій в процесі управління і навчально-виховному процесі тощо.

Для досягнення мети необхідно:

· накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;

· накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;

· підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;

· проведення практичних занять для педагогічних працівників школи щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;

· проведення серії курсів та семінарів-практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;

· розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти в школі тощо);

· формування баз даних учнів;

· створення бази даних бібліотечного фонду школи;

· відслідковування результатів атестації педпрацівників;

· залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет-конференціях;

· залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет-проектах.

Матеріально-технічне забезпечення

Організаційно-методичною умовою діяльності навчального закладу є:

· наявність комп’ютерного оснащення із відповідною периферією, мережі Internet із швидкісним необмеженим доступом для всіх учасників навчально-виховного процесу та сучасного програмного забезпечення.

Іншими складовими матеріально-технічної бази мають бути:

· прикладне програмне забезпечення управлінської діяльності керівництва закладу освіти та різних напрямів навчально-виховного процесу;

· бази даних з напрямів, що апробуються та досліджуються;

· шкільна мережа;

· приміщення для роботи інформаційно-бібліотечного центру, лекційна зала, аудиторії для проведення тренінгових занять, ігрова кімната, куточки відпочинку.

.

2. Цільові проекти

2.1.Проект «Єдиний інформаційний простір у школі»

Мета проекту: створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, учителів і учнів.

Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути: педагоги, учні, адміністрація школи, батьки

Етапи реалізації програми проекту

Напрямки діяльності Етапи реалізації
1 етап (Організаційний) 2 етап (Реалізацій ний) 3 етап (Узагальнюючий)
Розробка та затвердження схеми інформаційного простору закладу +
Розробка регламенту і документації для проведення комплексної інвентаризації мультимедійного обладнання на предмет оптимального використання та інвентаризації. +
Підключення всіх користувачів навчального закладу до мережі Інтернет + +
Запуск і налаштування шкільного виділеного сервера +
Створення умов для навчання співробітників школи нових комп'ютерних технологій + + +
Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів + + +
Систематизація інформаційних ресурсів закладу + +
Удосконалення шкільного сайту і робота з ним + + +
Інформатизація бібліотечної діяльності + +
Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням +
Впровадження навчальних програм з ІКТ - підтримкою + + +
Розробка цифрових освітніх ресурсів + + +
Впровадження елементів дистанційної освіти +
Організація системи інформаційної безпеки закладу + +
Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ + +

Етапи реалізації проекту

№ п/п Захід Термін Відповідальний
2012-2013 рік Організаційний етап
1 Моніторинг вивчення реального рівня володіння ІКТ учителями. Вересень, жовтень Заступник директора з НВР - Андріянова О.М.
2 Розробка регламенту й документації для проведення комплексної інвентаризації мультимедійного обладнання на предмет оптимального використання. Вересень, жовтень Директор школи, заступники директора, завгосп
3 Створення умов для навчання співробітників школи нових комп'ютерних технологій Протягом року Директор школи, заступники директора, вчителі інформатики
4 Вивчення передових освітніх технологій Протягом року Директор, заступники директора, творча група, вчителі.
5 Продовження навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього» Протягом року Андріянова О.М.
6 Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів Протягом року Директор, заступники директора з НВР
7 Впровадження навчальних програм з ІКТ - підтримкою Протягом року Заступники директора з НВР, вчителі, керівники шкільних МО.
Методичні заходи на реалізацію проекту
8 Круглий стіл «Проектна технологія: суть, досвід використання, перспективи». Жовтень Заступник директора з НВР Андріянова О.М., вчитель інформатики Оляніна О.М.
9 Семінар «Використання мультимедійної дошки у навчальній та виховній діяльності» Листопад Заступник директора з НВР Андріянова О.М.
10 Засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках» Грудень Голови ШМО
11 Семінар «Шляхи впровадження нових технологій. Метод проектів» Лютий Заступник директора з НВР Андріянова О.М.
12 Педагогічна рада «Стан готовності педагогічного та учнівського колективів школи до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій» Березень Директор, заступники директора, вчителі.
ІІ етап (2013 - 2015 р.р.) ( (Реалізаційний )
1 Нарощування комп’ютерної мережі у школі, сприяння створенню комп’ютерного класу для учнів початкових класів 2013 – 2014 н.р. Адміністрація школи
2 Запуск і налаштування шкільного виділеного сервера До 2015 року Андріянова О.М.
3 Систематизація інформаційних ресурсів закладу 2013 рік Андріянова О.М., творча група вчителів
4 Розвиток шкільного сайту 2012- 2014н.р. Інженер-електронік школи
5 Залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології (сайт школи, блоги вчителів) 2013- 2015н.р. Адміністрація школи, батьківський комітет.
6 Інформатизація бібліотечної діяльності 2013- 2014 роки Бібліотекар
7 Продовження впровадження навчальних програм з ІКТ - підтримкою 2013 – 2014 н.р. Директор, заступник директора, вчителі.
8 Організація системи інформаційної безпеки закладу 2013 – 2014 н.р. Інженер-електронік школи, Андріянова О.М.
10 Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ 2013 – 2014 н.р. Заступники директора, творча група
Методичні заходи на реалізацію проекту
11 Педагогічна рада «Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності» 2013 – 2014 н.р. Андріянова О.М.
12 Семінар «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності школярів» 2013 – 2014 н.р. Андріянова О.М.
13 Конференція «Дистанційна освіта – один із напрямків розвитку навчально-виховного процесу. Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів» 2014-2015 н.р. Андріянова О.М.
14 Семінар «Конструювання та раціональна організація комп'ютерного-орієнтованого уроку. Перспективи та вдосконалення» 2014-2015 н.р. Андріянова О.М.
15 Батьківський лекторій «Безпека в Інтернеті - контроль» 2014 – 2015 н.р. Андріянова О.М., Оляніна О.М.
III етап (Узагальнюючий) 2016-2017 рік
1 Мультимедійне оснащення навчальних кабінетів. Створення умов для навчання співробітників школи нових комп'ютерних технологій. 2016 рік Адміністрація школи, вчителі, меценати, благодійні організації
2 Систематизація інформаційних ресурсів закладу 2016-2017 рік Директор, заступники директора, вчителі
3 Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням 2016-2017 рік Адміністрація школи, вчителі, меценати, благодійні організації
4 Впровадження дистанційної освіти 2016-2017 рік Адміністрація школи, вчителі.
Методичні заходи на реалізацію проекту
5 Семінар «Можливості Інтернет для вчителя та учня. Участь вчителів та учнів у телекомунікаційних проектах» 2015-2016 н.р. Андріянова О.М., Оляніна О.М.
6 Педагогічна рада «Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів школи. Ефективність використання Ікт в роботі з обдарованими дітьми» 2015-2016 н.р. Андріянова О.М., Оляніна О.М., Швачко Т.М.
7 Педагогічна рада «Результати апробації методів використання можливостей медіатеки та мережі Інтернет у навчальній діяльності, пошуку інформації 2016-2017 рік Андріянова О.М.
8 Семінар «Інформаційно-комунікаційні технології. Суть, досвід використання, перспективи» 2016-2017 рік Андріянова О.М., Оляніна О.М.
9 Батьківський лекторій «Безпека в Інтернеті - контроль» 2014 – 2015 н.р. Андріянова О.М., Оляніна О.М.
10 Підсумкова конференція «Єдиний інформаційний простір навчального закладу – запорука ефективного функціонування школи» (Стан сформованості єдиного інформаційного простору школи. Підведення підсумків роботи над єдиною методичною темою) 2016-2017 рік Андріянова О.М., Оляніна О.М.

Очікувані результати:

· створення визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для розвитку інформаційної культури педагогів, учнів та батьків;

· створення комп’ютерної інфраструктури навчального закладу;

· об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Програми розвиту школи;

· створення загальношкільної матеріально-технічної та науково-методичної бази даних;

· оновлення наповнюваності шкільного сайту;

· практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та учнями ІКТ в навчально-виховному процесі.

2.2. Удосконалення навчально-виховного процесу

Проект «Профільне навчання»

Мета: забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді; виявлення та розвиток її професійних інтересів; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

Завдання проекту:

· забезпечити рівний і безоплатний доступ старшокласників до профільної та початкової допрофесійної підготовки;

· забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання;

· сприяти поєднанню загальноосвітньої та професійної освіти;

· спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

· налагодити зв’язки загальноосвітнього навчального закладу з вищими та науково-дослідницькими установами;

· налагодити моніторинговий супровід ефективності профільного навчання;

· створити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного профільного навчання.

Пріоритети проекту: формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Примітки
Інформаційно-організаційні заходи
1. Продовжити роботу над удосконаленням організаційно-педагогічних та інформаційних умов реалізації профільного навчання Постійно Андріянова О.М. Головіна Т.М.
2 Вивчення нормативно-правової бази організації допрофільної підготовки та профільного навчання Щороку Андріянова О.М. Головіна Т.М.
3 Провести моніторингове дослідження готовності вчителів до роботи в профільних класах Протягом І семестру кожного навч. року Андріянова О.М. Головіна Т.М.
4 На основі аналізу удосконалювати позакласну роботу, направлену на розвиток мовленнєвих компетенцій учнів Постійно Андріянова О.М. Головіна Т.М. Швачко Т.М.
5 Оснащення предметних кабінетів відповідно до змістовного наповнення компоненту державного стандарту освіти на профільному рівні І етап 2012-2013 ІІ етап (удосконалення) протягом 2013-2015 Адміністрація школи, класні керівники
6 Розміщувати інформацію з питань змісту й напрямів профілізації школи на веб-сайті закладу Протягом 2012-2017 Андріянова О.М.
7 Здійснювати моніторинг щодо відстеження ефективності системи профільного навчання Постійно 2012-2017 Андріянова О.М. Головіна Т.М.
8 Проводити системний моніторинг щодо вивчення думки учнів, батьків, педагогів із питань організації профільного навчання Протягом 2012-2017 Андріянова О.М. Головіна Т.М.
9 Забезпечувати комп’ютерну підтримку викладання профільних дисциплін Протягом 2012-2013 Андріянова О.М. Оляніна О.М.
10 Проводити аналіз працевлаштування випускників школи з урахуванням обраного профілю з метою корекції профілізації Щороку Андріянова О.М. Головіна Т.М., класні керівники
11 Створювати навчально-матеріальну базу забезпечення профільного навчання в школі з урахуванням різних механізмів фінансування Постійно 2012-2017 Адміністрація школи
Психолого-педагогічні заходи
12 Забезпечити координацію інформаційних та ресурсних потоків між школою та вищими навчальними закладами шляхом участі: · у сумісних заходах і проектах; · конференціях і семінарах; · рекламних акціях вузів (День відкритих дверей, зустріч з деканами та студентами факультетів, пов’язаними з вивч.іноземних мов) Протягом 2012-2017 Адміністрація школи
13 Залучення іноземних спеціалістів-носіїв мови для удосконалення мовних компетенцій учнів Щороку Адміністрація школи
14 Налагодити співпрацю із спеціалізованими школами (міста, країни) з метою обміну досвідом, встановлення партнерських відносин 2013 – 2014 Адміністрація школи
15 Організувати позакласну роботу , направлену на удосконалення мовленнєвих компетенцій , створивши на базі старших класів · Відеоклуб · Дискусійний клуб · Колонка «Шкільні вісті» іноземними мовами в шкільний газеті До 01.10 2012-2013 Швачко Т.М. Загороодня А.О. Оляніна О.М.
16 Забезпечити умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їхніх природних задатків, нахилів шляхом: · включення до варіативної складової навчальних планів спецкурсів та факультативів; · удосконалення навчальних планів спецкурсів та факультативів; · залучення до проектної діяльності (різних рівнів) · залучення до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, тощо Постійно Заступники директора з НВР
17 Поширити альтернативне вивчення німецької та російської мов як другої іноземної з 5-го класу Протягом 2012-2017 Андріянова О.М.
18 Поповнювати бібліотечні фонди навчально-методичною, сучасною довідковою літературою відповідно до профілю навчання Постійно 2012-2017 Адміністрація школи, бібліотекар
19 Забезпечити психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання Постійно 2012-2017 Головіна Т.М.
20 Поповнювати банк науково-методичних матеріалів із профільного навчання Постійно 2012-2017 Андріянова О.М.
Методичні заходи на реалізацію проекту
21 Методична рада «Моніторинговий супровід ефективності профільного навчання» 2012 - 2013 Андріянова О.М. Ярох С.Ф.
22 Нарада при директору з питання: «Сучасні методики на шляху удосконалення профільного навчання в школі» 2013 - 2014 Панкявічене І.А. Андріянова О.М.
23 Педагогічна рада: «Використання ІКТ в реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання» 2014-2015 Андріянова О.М.
24 Нарада при директору: «Стан реалізації проекту «Профільне навчання» 2015 - 2016 Панкявічене І.А. Андріянова О.М.
25 Нарада при директору: «Профільне навчання: погляд в майбутнє» 2016 - 2017 Панкявічене І.А. Андріянова О.М.

Очікувані результати:

ü впровадження нових моделей профільного навчання;

ü підготовка педагогів для реалізації профільного навчання;

ü сприяння оснащенню кабінетів для профільного навчання старшокласників;

ü налагодження конструктивних зв’язків зі школами та вузами;

ü запровадження системного моніторингового спостереження за якістю профільного навчання;

ü підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії.

2.3. Проект «Обдарована дитина»

Мета: створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуального, творчого, спортивного,естетичного.

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проекту
Організаційно-педагогічні заходи
1 Систематично поповнювати шкільний інформаційний банк даних про: · інтелектуально обдарованих дітей; · творчо обдарованих дітей; · спортивно обдарованих дітей; · технічно обдарованих дітей До 01.10 щороку Андріянова О.М. Класні керівники
2 Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей на шкільному сайті відповідно до розробленої форми систематично Андріянова О.М.
3 Оформити і поповнювати портфоліо для роботи з обдарованими дітьми з метою визначення творчо обдарованих підлітків та надання їм необхідної підтримки; До 01.10 кожного року Андріянова О.М. Панчук Л.В. Швачко Т.М.
4 Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення особистих портфоліо в рамках · круглого столу «Портфоліо учня – крок до успіху» · педагогічних консультацій До 15.12 кожного року систематично Андріянова О.М. Панчук Л.В. Швачко Т.М.
5 Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, шляхом участі в семінарах і практикумах. Постійно Адміністрація школи
6 Поновлювати методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень учнів До 15.09 кожного року Андріянова О.М. Головіна Т.М.
7 Здійснення особистісно орієнтованого підходу до учнів шляхом впровадження нових технологій навчання та виховання Протягом 2012-2017 Вчителі, класні керівники
8 Координація дій з культурно-просвітницькими закладами міста Постійно Адміністрація школи
9 Здійснення педагогічного відбору методик педагогічних технологій, особистісно розвивальних методик з предметів, що відповідають формам і завданням навчання обдарованих дітей. Поповнювати методичну Скарбничку «Сучасні форми, методи і прийоми роботи з обдарованими дітьми» Постійно Керівники ШМО
10 Проводити моніторинг стану здоров’я обдарованих дітей Постійно Медична сестра, лікар
11 Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу · на засіданнях МО · під час участі в міських семінарах МЦ СПС 2 рази на рік Керівники МО Шкільний психолог
Соціально-психологічне забезпечення
12 Розробка та апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення талановитих дітей 2012 – 2013 Психологічна служба
13 Здійснювати психологічний моніторинг з метою виявлення обдарованих учнів Постійно Психологічна служба
14 Організація постійно діючого семінару для учителів, які працюють з обдарованими дітьми, спрямованого на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної підготовки Постійно Психологічна служба
15 Проведення психологічних обстежень особистісних особливостей обдарованих дітей за методикою ПДО, Леонгарда, Шмішека, Кетелла. Постійно Психологічна служба
16 Впровадження в роботу рекомендацій з профілактики емоційних та розумових перевантажень, запобігання стресів обдарованих дітей Постійно Психологічна служба
17 Удосконалення алгоритмів, пам’яток для обдарованих дітей, способів проведення самостійної науково-практичної діяльності. Протягом 2012-2013 Психологічна служба
18 Залучення учнів до соціологічних досліджень як форми наукової роботи учнів Постійно Соціально-психологічна служба
19 Організація консультування батьків щодо роботи з обдарованими дітьми Постійно Соціально-психологічна служба
20 Підвищення рівня мотивації учнів школи як основа успішного навчання Постійно Психолог, вчителі, класні керівники
Педагогічний супровід
21 Удосконалення системи заходів щодо ефективної підготовці учнів до участі у І етапі олімпіад з базових дисциплін Постійно Заступники з НВР Керівники МО
22 Організація і проведення шкільних предметних олімпіад Жовтень кожного року Заступники з НВР Керівники МО
23 Підготовка учнів до участі в ІІ, ІІІ, ІV етапах предметних олімпіад Постійно протягом року Заступники з НВР Керівники МО Вчителі
24 Організувати та взяти участь в міжнародних інтерактивних конкурсах з предметів природночо- математичного циклу («Кенгуру», «Левеня» та інші), філологічного циклу («Галлус», «Грінвіч» та інші) Кожного року Заступники з НВР Керівники МО Вчителі
25 На сторінках шкільного сайту систематично наповнювати рубрику «Вісті з олімпіад» за результатами участі учнів Постійно кожного року Андріянова О.М.
26 Відзначати переможців та призерів олімпіад: a) у наказі; b) на шкільному інформаційному стенді c) у відповідній рубриці на сайті школи d) нагородженням призами на лінійках Травень кожного року Адміністрація школи Вчителі
27 Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості філологічно обдарованих дітей · Юний літератор · Журналістика До 1.10.2012 Панчук Л.В. Керівники МО Керівники гуртків
28 Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості естетично обдарованих дітей · вокального · декоративно - ужиткового · хореографічного До 1.10.2012 Швачко Т.М. Керівники гуртків
29 Удосконалювати діяльність гуртка синтезу театральних мистецтв «Провесінь» До 1.10.2012 Швачко Т.М. Сокол В.В.
30 Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці кожного навчального року Травень щороку Швачко Т.М. Загородня А.О.
31 Проведення фестивалю «Дивосвіт» Травень щороку Швачко Т.М. Загородня А.О.
32 Удосконалити роботу шкільного парламенту через співпрацю з психологом та міською АУС Постійно Загородня А.О.
33 Залучення учнів до міжнародних дослідницьких проектів (у тому числі комунікаційних) Постійно Адміністрація Голови ШМО Вчителі
34 Постійно організовувати зустрічі з видатними особистостями регіону (науковці, письменники, поети, художники) 1-2 рази на рік Заступники з НВР Класні керівники
35 Організація творчих звітів вчителів, що працюють з обдарованими дітьми Травень кожного року Заступники з НВР Керівники МО
36 Оформлення інформаційно-аналітичного документа: «Моніторинг результативності роботи предметних кафедр з обдарованими учнями» Травень кожного року Заступники з НВР Керівники МО
37 Розширення співпраці з вишами міста, регіону Постійно Адміністрація школи
38 Розширення міжнародних зв’язків Постійно Адміністрація школи Керівники МО
39 Встановлення міжнародних, міжрегіональних, регіональних зв’язків з організаторами пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей Постійно Адміністрація школи Керівники МО
Методичні заходи на реалізацію проекту
40 Педагогічна рада · «Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми» · «Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів школи. Ефективність використання ІКТ в роботі з обдарованими дітьми» 2012 – 2013 2015-2016 н. Андріянова О.М. Андріянова О.М. Оляніна О.М.
41 Круглий стіл «Результативність роботи з обдарованими дітьми» 2013-2014 Андріянова О.М.
42 Нарада при директору «Робота з обдарованими: проблеми і перспективи» 2013-2014 Андріянова О.М.
43 Семінар «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку учнів школи як основа успішного навчання» 2015-2016 Андріянова О.М. Панчук Л.В.
44 Методична рада «Роль наставника у творчому зростанні учня» 2013-2014 Панчук Л.В. Ярох С.Ф.

Очікувані результати:

ü формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;

ü створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;

ü створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтоване навчання і виховання, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів.

2.4. Проект «Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ»

Актуальність

Сьогодні, коли знання стають основним стратегічним ресурсом, особливого значення набуває здатність людини функціонувати в глобалізованому, інформаційно насиченому суспільстві, учитися впродовж усього життя. Завдання освіти – формування компетентнісно розвиненої учнівської особистості з критичним мисленням, здатної до самоосвіти, самооцінювання та орієнтації в сучасному інформаційно-комунікативному середовищі.

Формування здійснюється засобами технологічного інструментарію (Інтернет-ресурсів, он-лайнових освітніх середовищ, інформаційно-комунікативних технологій, програмних педагогічних засобів навчального призначення), що сприяють розвитку універсальних компетенцій (прогностичних, візуалізаційних, риторичних, мотиваційних, когнітивних, проектувальних).

Урок супроводжується мультимедійною презентацією з демонстрацією фотографій, репродукцій картин, текстів, схем, завдань, фрагментів кінофільмів тощо.

За допомогою педагогічних програмних засобів (ППЗ) забезпечується миттєвий зворотній зв’язок під час навчальної діяльності. Тому необхідно навчити вчителя навчати дітей використовуючи інформаційно- комунікаційні технології, самому орієнтуватися у мультимедійному просторі.

Мета

Набуття та розвиток вчителем певних компетентностей, які повинні забезпечити йому можливість навчатися самому та навчати інших в умовах динамічного розвитку сучасного світу.

Об’єкт дослідження

Вчителі початкових класів, вчителі англійської мови, фізичної культури, музичного мистецтва, які викладають у початковій школі.

Предмет дослідження

Вміння вчителів формувати ключові і предметні компетентності учнів початкової школи засобами ІКТ.

Гіпотеза

Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ можливе завдяки таким чинникам:

- володіння вчителями методиками використанням ІКТ на уроці;

- вміння педагогів технічно користуватися ІКТ і допомагати в цьому дітям;

- застосування на практиці отриманих знань, навичок, умінь.

Задачі

- опанування вчителями методик навчання, використовуючи ІКТ;

- вироблення навичок орієнтування педагогів в мультимедійному просторі;

- вміння технічно користуватися засобами ІКТ;

- створити навчальні електронні посібники для застосування на уроках у початковій школі.

Методи

Теоретичний – вивчення педагогічної та технічної літератури про проведення уроків з ІКТ; ознайомлення з досвідом роботи вчителів країни, міста з даного питання; систематизація та класифікація отриманих знань.

Практичний

Анкетування, тестування, спостереження, застосування на практиці.

Статистичний

Отримання певних даних

Дата реалізації – 5 років

І етап – діагностико- організаційний ( 1 рік)

- вивчення нормативно-правової бази;

- ознайомлення з методиками використання інноваційних технологій при проведенні уроків в початковій школі;

- підготовка вчителів до проведення уроків із застосуванням ІКТ;

- ознайомлення з досвідом вчителів країни, міста з даного питання.

ІІ етап – організаційно- практичний (3 роки)

- впровадження нових програм початкової школи;

- застосування інноваційних інформаційних технологій при проведенні уроків у початковій школі;

- методична допомога в реалізації нових навчальних програм, обмін досвідом, вдосконалення майстерності вчителя;

- відстежування результативності уроків з використанням інноваційних технологій їх порівняльний аналіз, корекція;

- психологічна, соціальна, педагогічна підтримка вчителів.

ІІІ етап –рефлексійно- узагальнюючий (1 рік)

- аналіз та узагальнення результатів;

- моніторингові дослідження;

- аналіз діяльності вчителів;

- визначення проблем, що виникли при реалізації проекту, шляхи їх вирішення, корекція.

Модель роботи для реалізації проекту

Направлення

1. Координаційне.

2. Діагностичне.

3. Кадрове

4. Розвивальне

5. Інформаційне

Алгоритм реалізації проекту

Координаційне направлення

- організація роботи колективу;

- забезпечення нормативно-правової бази;

- ресурсне забезпечення;

- контроль та аналіз діяльності.

Діагностичне направлення

- проведення діагностики;

- анкетування.

Кадрове направлення

- підвищення кваліфікації педагогів (курси, участь у семінарах, роботі творчих груп);

- мотивація педпрацівників (допомога методична та психологічна);

- науково-методична діяльність.

Розвивальне направлення

- створення середовища для навчання вчителів;

- використання системи інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційне направлення

- висвітлення досягнень вчителів у фахових журналах.

Програма основних заходів

І етап – діагностико- організаційний ( 1 рік)

№ з/п Заходи Форма роботи Час проведення Відповідальні
1. Психолого-педагогічна діагностика навчально- виховного процесу в 1 – 4 класах Спостереження, анкетування, узагальнення Вересень 2012р. Панчук Л.В. Головіна Т.М. Класоводи
2. Надання навчально- методичних консультацій з проблеми учителям школи Консультації Протягом року Головіна Т.М.
3. Ознайомлення, опрацювання та аналіз сучасної методичної літератури з використання ІКТ на уроках Складання картотеки, виставка літератури (самоосвіта) Протягом року березень Панчук Л.В. Ведель О.М.
4. Практичні вміння вчителя при роботі з засобами ІКТ Групова консультація Січень 2013р. Ведель О.М. Мельничук ІО. Мовша О.М.
5. Ознайомлення з досвідом педагогів міста, що використовують ІКТ у навчально- виховній роботі початкової школи Дискусія - зустріч Лютий 2013 р. Ведель О.М.
6. Мультимедійні презентації в початковій школі. Підготовка та використання на уроках. Семінар практикум Березень 2013 р. Ведель О.М. Мельничук І.О.
7. Скарбниця методичних ідей Засідання МО Квітень 2013р. Панчук Л.В. Ведель О.М.
8. Проводити інформаційну роботу серед батьків щодо необхідності впровадження ІКТ у навчально- виховному процесі - «Комп’ютер у житті дитини» (батьківський всеобуч ) жовтень - «Безневинна іграшка, чи скарбничка знань?» консультації для батьків - Компютер і дитина ( корисні поради) довідково- інформаційний стенд Батьківський всеобуч, батьківські збори, оформлення довідково- інформаційного стенду, консультації Вересень- травень Панчук Л.В. Класні керівники
9. Моніторингове дослідження «Аналіз підсумків роботи над проблемою 1-й рік» Спостереження, анкетування, узагальнення Червень 2013 р. Панчук Л.В. Ведель О.М.
Методичні заходи на реалізацію проекту
10. «Застосування інноваційних інформаційних технологій при проведенні уроків в початковій школі» Педагогічна рада (рішення) Травень 2012 р. Голова ШМО Керівники творчих груп
11. «Мультимідійні презентації в початковій школі. Підготовка та використання на уроках» Семінар практикум Березень 2013 р. Ведель О.М. Мельничук І.О.
12. «Інформаційна робота щодо розуміння батьками необхідності впровадження ІКТ на уроках та у виховній роботі учнів молодших класів Батьківський всеобуч Жовтень 2012 р. Панчук Л.В. Швачко Т.М. Головіна Т.М.

ІІ етап – організаційно- практичний (3 роки)

№ з/п Заходи Форма роботи Час провед. Відповідальні
1. Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково- методичної роботи Анкетування, узагальнення Вересень 2013-2015 рр. Панчук Л.В. Головіна Т.М. Класоводи
2. Підпорядкування індивідуальних проблемних тем проблемі проекту Діагностика Вересень 2013 р. Головіна Т.М. Класоводи
3. Порівняльне дослідження «Використання комп’ютерів учнями у навчальній та ігровій діяльності в школі та за її межами» Спостереження, анкетування Вересень 2013-2015 рр. Панчук Л.В. Головіна Т.М. Класоводи
4. Впровадження в практику роботи використання засобів ІКТ на уроках та ГПД Урок, класна год., виховна год., самопідготовка Протягом 3 років Вчителі Вихователі ГПД
5. Комплексне обговорення літератури, де висвітлюється проблема Виставка літератури Протягом 3 років Вчителі Вихователі ГПД
6. Робота творчих груп Засідання творчих груп Протягом 3 років Вчителі Вихователі ГПД
7. Створення картотеки презентацій з навчальної та виховної діяльності Картотека Протягом 3 років Керівники творчих груп
8. Взаємовідвідування уроків та виховних заходів з використанням ІКТ. Самоосвіта Протягом 3 років Вчителі Вихователі ГПД
9. Випуск методичного бюлетеня Методичний бюлетень 2014 р. Керівники творчих груп
10. Створення електронного банку педагогічних ідей Електронний банк Протягом 3 років Панчук Л.В. Ведель О.М.
11. Організація та проведення семінарів з даної проблеми семінар 2013-2014 рр. Панчук Л.В. Ведель О.М.
12. Розробка методичних посібників з використання ІКТ у навчально- виховному процесі початкової школи Методичний посібник 2015р. Керівники МО Керівники творчих груп
13. Робота з батьками Батьківські збори, консультації, всеобучі Протягом 3 років Вчителі Вихователі ГПД
14. Обмін досвідом між вчителями та вихователями школи, іншими педагогами в мережі Інтернет Робота в мережі Інтернет Протягом 3 років Вчителі Вихователі ГПД
15. Створення презентацій з досвіду роботи на сайті школи Робота з сайтом 2013 р. Вчителі Вихователі ГПД
16. Моніторингові дослідження навчально- виховної, педагогічної діяльності в початковій школі Спостереження, Анкетування 2015 р. Керівники МО Керівники творчих груп Вчителі
Методичні заходи на реалізацію проекту
17. «Використання програмних засобів навчання та Інтернет- ресурсів у вивченні курсу «Сходинки до інформатики» Конференція Листопад 2013 р. Керівники МО, керівники творчих груп
18. «Шляхи формування творчої особистості учня на основі впровадження інноваційних технологій навчання». Круглий стіл Березень 2014 р. Панчук Л.В.
19. «Формування інформаційної компетентності вчителя та учнів початкової школи засобами ІКТ» Семінар - практикум 2014-2015 н.р. Панчук Л.В. Вчителі Вихователі ГПД

ІІІ етап –рефлексійно- узагальнюючий (1 рік)

№ з/п Заходи Форма роботи Час проведення Відповідальні
1. Аналіз результатів роботи над проектом Анкетування Узагальнення травень Керівники МО, керівники творчих груп
2. Взаємовідвідування уроків та виховних заходів з використанням ІКТ Контроль Самоосвіта Протягом року Заступники з НВР
3. Участь у міських семінарах з даної проблеми Семінар Протягом року Пангчук Л.В. Вчителі Вихователі ГПД
4. Творчі звіти педагогів за результатами роботи над індивідуальними проблемними темами Засідання МО, засідання творчих груп, педрада Протягом року Вчителі Вихователі ГПД
5. Оформлення підсумків роботи над проектом у вигляді методичних рекомендацій, посібників порад, графіків, діаграм Підсумковий звіт. Узагальнення Протягом року Заступник з НВР Керівники МО Керівники творчих груп
Методичні заходи на реалізацію проекту
6. «Формування ключових і предметних компетентностей учнів школи засобами ІКТ» Педрада червень 2017 р. Панчук Л. В. Керівники МО, Керівники творчих груп

Форми роботи:

- використання елементів диференційованого підходу в навчально- виховній роботі;

- використання вчителями елементів ІКТ на уроках та позаурочній діяльності;

- формування в учнів вмінь та навичок орієнтування у інформаційному просторі;

- конкурси, інтелектуальні ігри, вікторини;

- проектна діяльність учнів;

- створення дитячих портфоліо.

Очікуванні результати:

- реалізація творчого потенціалу вчителя;

- застосування інноваційних інформаційних технологій при проведенні уроків у початковій школі;

- розроблення системи вправ для учнів 1-4 класів, використовуючи ІКТ;

- систематизація уроків вчителів, їх методичних розробок для використання у навчальній діяльності.

Ризики та методи їх корекції

Відсутність матеріальної бази Оснащення матеріально-технічної бази (спонсорська допомога)
Постійне зростання рівня освіти Підвищення кваліфікації педагогів (проходження курсів, участь у конференціях, семінарах)
Безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання й виховання; Самоосвіта вчителів, участь у семінарах-практикумах; майстер-класах, круглих столах
Робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі. Застосування вчителями та вихователями на практиці набутих знань

2.5. Проект «Інновації у сучасній школі»

Мета: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень.

Завдання проекту:

ü оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;

ü розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;

ü підвищення ефективності управління якістю освіти в школі;

ü підвищення конкурентоздатності школи в соціумі міста;

ü пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів;

ü упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності.

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці
1 Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату. Постійно Адміністрація школи
2 Збезпечити участь навчального закладу у Програмі інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів. Створення ініціативної групи у закладі 2012-2015 рр. за планом Програми Серпнь 2012 р. Заступники з НВР
3 Запровадження інновацій в управлінні навчальним закладом Постійно Адміністрація школи
4 Створення картотеки з проблеми «Інноваційні технології навчання» 2012 р. Заступники з НВР Творча група «Інновації у сучасній школі»
5 Опрацювання науково-методичної літератури з даної проблеми. Здійснювати інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами) 2012 р. Заступники з НВР Творча група «Інновації у сучасній школі»
6 Вивчення педагогічного досвіду вчителів школи, міста, України 2012 р. Заступники з НВР Голови ШМО Творча група «Інновації у сучасній школі»
7 Діагностування рівня підготовленості педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності 2012 рік Заступники з НВР Психолог
8 Розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи школи : - рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференції; - надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траекторії професійного і особистого розвитку. 2012-2013н.р. Заступники з НВР Голови ШМО Творча група «Інновації у сучасній школі»
9 Апробація теоретичних положень та методичних рекомендацій 2013-2014 н.р. Заступники з НВР Голови ШМО Творча група «Інновації у сучасній школі»
10 Проведення роботи з колективом школи щодо впровадження обраної технології навчання: - психологічна і мотиваційна підготовка; - теоретична підготовка. 2013-2014 н.р Заступники з НВР Голови ШМО Творча група «Інновації у сучасній школі»
11 Створення умов, за яких можлива інноваційна педагогічна діяльність 2013-2014 н.р Адміністрація школи
12 Аналіз проміжних результатів напрацювань у практику роботи членів творчої групи 2014-2015 н.р. Заступники з НВР Голови ШМО Творча група «Інновації у сучасній школі»
13 Поповнення інформаційної бази даних на вчителів, які спроможні запроваджувати інноваційні технології. 2014-2015 н.р. Андріянова О.М. Панчук Л.В.
14 Управління процесом впровадження інноваційних знахідок у школі 2012-2017 н.р. Адміністрація школи
15 Освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності: - засідання педагогічної ради, круглі столи,семінари тощо; - творча діяльність педагогів у методичних об'єднаннях; - участь у науково-практичних конференціях; - узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег; - заняття на курсах підвищення кваліфікації; - самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою. 2014-2015 н.р. Заступники з НВР Голови ШМО Творча група «Інновації у сучасній школі»
16 Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи: розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій 2015-2016 н.р. Заступники з НВР Голови ШМО Творча група «Інновації у сучасній школі»
17 Вивчення та узагальнення стану роботи з упровадження інноваційних процесів у школі 2016-2017 н.р. Заступники з НВР Голови ШМО Творча група «Інновації у сучасній школі»
18 Захист напрацювань на засіданнях педагогічної ради, методичної ради 2016-2017 н.р. Заступники з НВР Голови ШМО Творча група «Інновації у сучасній школі»
19 Моніторинг якості інноваційної діяльності 2016-2017 н.р. Заступники з НВР Голови ШМО Творча група «Інновації у сучасній школі»
20 Оприлюднення результатів інноваційного пошуку. Спільно із вчителем висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних технологій в засобах масової інформації. 2016-2017 н.р. Заступники з НВР Голови ШМО Творча група «Інновації у сучасній школі»
21 Проектування оновленого освітнього простору школи 2016-2017 н.р. Заступники з НВР Голови ШМО Творча група «Інновації у сучасній школі»
22 Здійснювати діагностику щодо виявлення готовності педагога до інноваційної діяльності (анкетування, аналіз навчально-виховного процесу, участь у методичних заходах) 2012-2017 н.р. Заступники з НВР Голови ШМО
24 Координація та супровід окремих інноваційних проектів За потребою Адміністрація школи
25 Конференція «Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості учня» 2012-2013 рік Андріянова О.М. Панчук Л.В.
26 Семінар «Інновації в навчанні. Шляхи впровадження» 2013-2014 н.р. Андріянова О.М.
27 Методична рада «Удосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання» 2014-2015 н.р. Панчук Л.В. Ярох С.Ф.
28 Круглий стіл «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі» 2016-2017 н.р. Панчук Л.В.

Очікувані результати:

ü узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію навчально-виховного процесу;

ü відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:

ü ефективна організація науково – методичних структур колегіального управління (науково – методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо);

ü запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністраці школи;

ü удосконалення рівня освітніх послуг;

ü створити у педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу власну модель інноваційного розвитку;

ü забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітнього навчального закладу у світовий інформаційний освітній простір.

2.6. Проект «Школа - толерантне середовище»

Мета проекту:

ü сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідногогромадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної

Європейської цивілізації;

ü скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для

попередження протиправних дій та вчинків серед учнівської молоді;

ü організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень;

ü забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку;

ü поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі учням та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

ü налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію та шкільну газету;

ü сприяти розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу Термін виконання Виконавці Забезпечення реалізації проекту
1 Ознайомити вчителів школи із завданням розвитку комунікативних та інформаційно- комунікаційних компетенцій учнів в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів у виховній роботі Вересень 2012 р. Швачко Т.М. Нарада при заступнику директора з виховної роботи
2 «Комунікативна культура як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації» Січень 2013 р. Швачко Т.М. Педагогічна рада
3 Розглянути стан роботи з профілактики правопорушень в учнівському середовищі 2012-2013 рр. Швачко Т.М. Шевчук Н.В. Наради , засідання педагогічної ради, накази
4 Вивчити стан та поширеність дитячої бездоглядності та безпритульності 2013-2014рр. Соціально- психологіч-на служба Збір інформації
5 «Запровадження в навчально – виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей» 2013-2014рр. Швачко Т.М. Семінар
6 Продовжити вивчення на уроках правознавства Законів України, статей Конвенції ООН. Інших документів щодо даного проекту 2012-2017 рр. Вчитель правозн. Уроки правознавства, виховні години
7 Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем у виховній роботі Вересень 2013-2015 рр. Швачко Т.М. Довідки, накази по школі
8 Взаємовідвідування уроків, виховних заходів з метою запозичення кращого досвіду реалізації проблеми та наступним аналізом 2013-2015 рр. Класні керівники, вчителі Засідання методичного об’єднання
9 Брати участь у щорічних конкурсах дружин юних пожежників та юних інспекторів руху серед шкіл міста 2013-2017 рр. Адміністра-ція, вчителі школи Підготовка та участь у щорічних конкурсах
10 Розробити заходи щодо профі-лактики дитячої бездоглядності та безпритульності, правової та психологічної підтримки дітей та підлітків, які потрапили в складні соціальні умови 2012-2013 рр. Виховна служба школи Виконання заходів
11 Підготувати банк розробок ви-ховних заходів із правознавства, з проблем профілактики злочин-ності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та підлітків, з питань за­побігання транспортного травматизму серед дітей та пожежної безпеки 2014-2015 рр. Соціально-психо­логічна служба Створення методичних матеріалів
12 Проводити зустрічі з підлітками з метою профілактики правопо-рушень та навчання правильної поведінки в кризових ситуаціях 2012-2017 рр. Соціально-психо-логічна служба Засідання ради профілактики
13 Проводити моніторинги щодо проявів насилля над дітьми, бездогляд­ності, правопорушень серед неповнолітніх і рівня обі-знаності дітей та учнівської мо-лоді з пи­тань негативного впли-ву на життя й здоров'я алко­го-лю, тютюну, наркотиків 2012-2017 рр. Соціально-психо­логічна служба Наради при заступнику директора з виховної роботи
14 Залучення учнів школи до активного громадсь­кого життя й запобігання антисоціальній поведінці та організу­вати проведення рейдів з питань запобігання негативним проявам у мо­лодіжному середовищі 2012-2017 рр. Соціально-психо­логічна служба Участь у Все­українських акціях «Життя без тютюно-паління», «Стоп наркотикам!» тощо
15 «Розвиток комунікативних компетенцій учнів у позаурочній діяльності» 2015-2016 рр. Швачко Т.М. Педагогічна рада
16 «Формування культури спілкування,безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу» 2014-2015 рр. Швачко Т.М. Конференція
17 Переглянути й допов­нити Пра-вила вну­трішнього розпорядку з метою максимального гаранту-вання безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 2016-2017 рр. Адміністра-ція школи Проведення Тижнів безпеки життєдіяльно-сті
18 Активізувати діяльність педаго-гічного колективу з органами учнівсь­кого та батьківського са-моврядування з фор­мування в дітей і молоді духовності, моральної культури, толерантності, уміння жити в грома­дянському суспільстві 2012-2017 рр. Адміні­страція, соціально-психо­логічна служба Проведення батьківських лекторіїв, спільних виховних заходів
19 Забезпечити розвиток гурткової роботи, органі­зованого дозвілля учнів; сприяти участі кожного педа­гогічного працівника у виховній, гуртковій та позанавчальній роботі 2012-2017 рр. Адмінстра-ція Робота гуртків,факуль-тативів, секцій
20 Розробити методичні рекомен-дації щодо організації роботи в закладі із запобігання злочинно-сті й право­порушень серед дітей і підлітків, дитячої бездоглядно-сті, бродяж­ництва та жебрацтва 2012-2017 рр. Адміністра-ція, соціально-психологіч-на служба Видання методичних рекомендацій
21 Забезпечувати умови для реалізації програми «Рівний-рівному», Міжнародного проекту «Майбутнє починається сьогодні» 2012-2017 рр. Адміністра-ція Виховна служба школи Заходи виконання програми, проекту
22 Проводити семінари-тренінги за участю адміністрації, практич-них психологів, соціальних пе-дагогів та класних керівників із питань профілактики насильс-тва, жорстокості та впливу су-часних телекомунікаційних те-хнологій на психіку дітей, орга-нізації дієвої антитютюнової, антиалкогольної та антинарко-тичної пропаганди, тактики по-ведінки з учнями, які підозрю-ються у вжи­ванні алкогольних, наркотичних та психо­тропних речовин 2012-2017 рр. Адміністра-ція школи Виховна та соціально-психологіч-на служба Проведення просвітниць-ких заходів, семінарів-тренінгів
23 Продовжувати впрова­дження в практику роботи школи комп-лексної програми щодо форму-вання в учнів навичок здо­рового способу життя 2012-2017рр. Соціально-психо­логічна служба, вчителі школи За планом виховної роботи
24 Організовувати зустрічі дітей та підлітків із представниками міліції, інспекторами служби у справах неповнолітніх 2012-2017 рр. Заступник директора з ВР,соціаль-ний педагог Організація та проведення зустрічей
25 Проводити виховні заходи на правову тематику, круглі столи, конференції 2012-2017 рр. Заступник директора з ВР, соціальний педагог Організація та проведення заходів
26 Медичним працівникам під час медичного огляду виявляти ді-тей і підлітків, схильних до вжи-вання алкоголю та наркотичних речовин 2012-2017 рр. Медичні працівники закладу Проведення медичних оглядів та рейдів по школі
27 Із метою превентивного вихо-вання школярів сприяти використанню в просвітницькій роботі наочності, навчальних відеофільмів, які сприяють здоровому способу життя Постійно Заступник директора з ВР, соціально-психо­логічна служба За планом виховної роботи
28 Оформити в бібліотеці виставку літератури про шкідливість нар-котичних засобів, психотропних речовин та алкоголю 2012-2017 рр. Адмі­ністрація, бібліотекар школи Оформлення виставки літератури
29 Сприяти розвитку особистості дитини, формування її інтелектуального та творчого потенціалу, формування патріота України 2012-2017 рр. Адміністра-ція, вчителі школи За планом виховної роботи
30 Продовжити роботу над підвищенням психологічної і професійної компетентностей, опанування інноваційними методами й технологіями надання психологічних послуг. 2012-2013 рр. Соціально-психо­логічна служба, вчителі школи Тренінги, семінари
31 Продовжувати співпрацювати з: - Навчальними закладами міста; - Підприємствами - ЦРЛ; - Міським центром зайнятості; - Соціальними службами міста. 2012-2017 рр. Соціально-психо­логічна служба, вчителі школи За планом роботи школи
32 Формування інформаційної та комунікаційної культури учасників навчально- виховного процесу 2013-2015 рр. Адміністра-ція школи Наради, виховні заходи
33 Організація та проведення виховних заходів, спрямованих на розвиток комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів. 2013-2017 рр. Педагогічні працівники Навчально- виховна дільність
34 Аналіз результатів роботи над проектом 2016-2017 рр. Швачко Т.М. Анкетування, засідання методичного об’єднання

Очікувані результати:

ü створення системи виховної та профілактичної роботи в школі;

ü усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин;

ü організація змістовного дозвілля та відпочинку учнів;

ü допомога учням і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;

ü навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства;

ü профілактика правопорушень і злочинності серед молоді;

ü набуття досвіду інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетенцій учасників навчально-виховного процесу;

ü створення безпечного толерантного середовища;

ü виховання соціально активної та комунікативної особистості з високим рівнем духовності і моралі.

2.7. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Проект «Кадри»

Мета: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві.

Завдання проекту:

ü сприяти оптимізації кадрового забезпечення школи;

ü забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної, методичної роботи;

ü створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників навчально-виховного процесу;

ü сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проекту
1 За результатами діяльності представляти педпрацівників до нагородження відповідними заохочувальними преміями 2012-2017 Адміністрація школи Методична рада Профспілковий комітет
3 Забезпечувати умови для своєчасного підвищення кваліфікації та професійного зростання в міжкурсовий період 2012-2017 Адміністрація школи Заступники з НВР
4 Забезпечувати умови для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності 2012-2017 Адміністрація школи
5 Здійснювати передплату періодичних та фахових видань 2012-2017 Адміністрація школи Бібліотекар
6 Оновити та модернізувати методичний кабінет, забезпечити його сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-компютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників школи До 2017 р. Адміністрація школи
7 Визначити на період до 2017 року потреби в педагогічних працівниках До 2013 Адміністрація школи
8 Забезпечити виплату винагород учителям, учні яких посіли призові місці на ІY етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах, у конкурсах-захистах за програмою МАНу, у спортивних змаганнях, фестивалях тощо 2012-2017 Адміністрація школи
Методичні заходи на реалізацію проекту
9 Круглий стіл «Професійна етика вчителя» 2013-2014 н.р. Швачко Т.М.
10 Семінар «Імідж сучасного вчителя» 2014-2015 н.р. Панчук Л.В.
11 Методична рада «Створення умов для педагогічної творчості вчителів» 2015-2016 н.р. Панчук Л.В. Ярох С.Ф.

Очікувані результати:

ü створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих спеціалістів;

ü стабілізація кадрового складу навчального закладу;

ü підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

ü моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів;

ü підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження соціального статусу вчителя.

2.8. Педагогічне партнерство

Проект «Освіта без кордонів»

Мета: підвищити інтерес до вивчення іноземних мов,

удосконалити мовленнєві компетенції учнів і вчителів,

підвищити кваліфікаційний рівень викладачів іноземних мов,

підвищити рівень комунікативної культури учнів і вчителів.

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезп. реалізац. проекту
1 Проведення тематичних заходів, які сприятимуть поглибленню культурологічних знань учнів - Предметні тижні - Екскурсійні походи та поїздки - Спілкування засобами Інтернет - Творчі зустрічі - Відвідання виставок, ярмарок, концертів - Участь в пошуково-дослідницькій діяльності, конкурсах Постійно Заступники з НВР Вчителі Класні керівники
Англійська мова
7 Брати участь учителям та учням в міжнародних програмах, які пропонують британські ат американські консульства: FLEX TEA та ін. Протягом 2012-2017 н.р. Адміністрація Вчителі англійської мови
8 Налагодити співробітництво з представниками Корпусу миру; брати участь у роботі круглих столів, семінарів-практикумів за ініціативою волонтерів. Протягом 2012-2017 н.р. Адміністрація Вчителі англійської мови
9 Сприяти залученню англомовних фахівців у навчальний процес школи шляхом · співпраці з Корпусом миру; · організації «Англійського клубу спілкування» для старшокласників. Протягом 2012-2017 н.р. Адміністрація Вчителі англійської мови
10 Співпрацювати з представниками видавництв Cambridge Universaty Press, Express Publishingз метою ознайомлення та подальшому використанню підручників та методичної літератури для використання на факультативах та у позаурочний час. Протягом 2012-2017 н.р. Вчителі англійської мови
12 Брати участь у міжнародних олімпіадах і конкурсах Протягом 2012-2017 н.р. Адміністрація Вчителі англійської мови
Німецька мова
13 Встановити дружні стосунки з учнями Німеччини шляхом електронного спілкування Протягом 2012-2017 н.р. Адміністрація Вчителі німецької мови
14 Започаткувати практику укладання угод про співробітництво між школою та німецькомовними школами (школи – партнери) Протягом 2012 – 2017 р.р. Адміністрація Вчителі німецької мови
15 Брати участь у міжнародних олімпіадах і конкурсах Протягом 2012-2017 н.р. Вчителі німецької мови
15 Накопичення додаткової дидактичної та методичної аутентичної літератури, що пропонують німецькі видавництва Daad, Langenscheldt Протягом 2012-2017 н.р. Вчителі німецької мови
Російська мова
16 Брати участь в міжнародних учнівських конкурсах, що організує Росія. Протягом 2012-2017 н.р. Вчителі російської мови
17 Сприяти участі викладачів російської мови школи в стажуваннях та фахових конкурсах. Протягом 2012-2017 н.р. Адміністрація школи
18 Організувати листування з учнями російських міст з метою налагодження дружніх стосунків між дітьми сусідніх держав. Протягом 2012-2017 н.р. Педагог-організатор Вчителі російської мови
19 Започаткувати практику укладання угод про співробітництво між школою та російськими закладами навчання – закладами з класами російською мовою навчання (школи – партнери) Протягом 2012 – 2017 р.р. Адміністрація Вчителі російської мови
Методичні заходи на реалізацію проекту
20 Веб-конференції зі школами - партнерами 2012 – 2017 р.р. Адміністрація Вчителі іноземних мов
21 Виїзні семінари за участю спеціалізованих шкіл України 2013 - 2014 Адміністрація школи

Очікувані результати:

ü підвищення інтересу та мотивації до вивчення іноземних мов;

ü удосконалення мовленнєвих компетенцій учнів і вчителів;

ü підвищення кваліфікаційного рівня викладачів іноземних мов;

ü сприяння оснащенню кабінетів для профільного навчання старшокласників;

ü налагодження конструктивних зв’язків між школами різних країн;

ü розуміння морально-правових цінностей і надбань Європи та позиції України серед країн Європи, її подальшого шляху та вибору;

ü виховання комунікативної культури, толерантності, взаємоповаги між однолітками різних країн;

ü долучення до культурних скарбниць різних країн;

ü розширення кругозору, підвищення інтелектуального рівня школярів і викладачів.

3.Моніторинг ефективності Програми

Критерії ефективності Показники Форма надання резуль-татів Періодич-ність Відповідальні
1 Позитивна динаміка задоволення якістю освітніх послуг учнів та їхніх родин Задоволення: - рівнем навчальних досягнень, отриманих у школі; - наданими освітніми послугами. Анкетування учнів, батьків 5-х, 9-х, 11-х класів Аналітична довідка 1 раз на рік Адміністра- ція Голови ШМО Класні керівники Вчителі
2 Позитивні зміни у рівні навчальних досягнень. Успішність випускників упродовж навчання Результати ДПА Втуп до вишів Моніторинго-ві дослідження Діагностика 1 раз на рік Адміністра-ція Голови ШМО Класні керівники Вчителі
3 Підвищення інноваційної активності педколективу: - у сфері оновлення змісту освіти; - у сфері впровадж. інформаційн. та комунікат. технологій навчання Участь учителів в інноваційній та експериментальній діяльності. Якість роботи у творчих групах. Участь учителів у міських, обласних, всеукраїнських методичних заходах. Друковані праці. Аналітичні матеріали за результатами співбесід 2 рази на рік Адміністра-ція Голови ШМО Класні керівники Вчителі
4 Підвищення рейтингу школи в соціумі міста Кількість призових місць у предметних олімпіадах. Рівень професійної майстерності педагогів. Стиль навчального закладу. Думка громадськості. Аналітична довідка 1 раз на рік Адміністра-ція Рада школи Науково-методична рада

Можливі ризики, пов’язані із Програмою:

ü недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних напрямків Програми розвитку;

ü зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації основних напрямків Програми розвитку;

ü втрата актуальності окремих пріоритетних напрямків;

ü недостатнє розуміння батьківської громадськості стратегічних завдань розвитку школи.

Шляхи розв'язання:

ü внесення змін та доповнень до Програми розвитку;

ü розробка та реалізація цільових програм, проектів;

ü додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування;

ü підвищення ступеня відкритості школи, висвітлення діяльності педагогічного колективу в ЗМІ, на сайті школи, у звіті директора перед громадськістю.

ІІІ. Перспективний план роботи педагогічного колективу

1. Етапи реалізації

І етап. Концептуально-організаційний (2012-2013 н.р.)

Мета: ознайомлення педагогічного колективу з ключовими поняттями методичної проблеми школи «Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів на засадах особистісно – орієнтованого та діяльнісного підходів», визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в рамках реалізації проблеми.

Завдання:

- Діагностування та анкетування вчителів з метою виявлення труднощів і шляхів реалізації проблеми з метою визначення рівня готовності до реалізації інноваційної діяльності педагогів.

- Аналіз рівня інформатизації школи до початку реалізації проблеми.

- Визначення рівня комунікаційної компетентності педагогічних працівників.

- Створення умов для методичного вдосконалення педагогічних працівників.

- Створення системи шкільних інформаційних ресурсів (розробки уроків, методична література, мультимедійні проекти, база даних шкільної бібліотеки, медіатека тощо).

- Висвітлення тематичної інформації серед учасників навчально-виховного процесу.

- Створення умов для забезпечення охорони здоров'я учнів, їхнього повноцінного фізичного розвитку й формування здорового способу життя.

Шляхи реалізації:

Вид роботи Виконавець Форма узагальнення
Моніторинг рівня володіння ІКТ, рівня комунікативної компетентності педагогічними працівниками Адміністрація, психолог Нарада при директору
Підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників 1. Володіння сучасними ІКТ. 2. Навчання за програмою «Інтел». 3. Проведення он-лайн-навчання для педагогічного колективу школи за навчальним курсом: - Планування навчання на основі констатуючого дослідження - Розробка стратегії розвитку навчального закладу - Вивчення можливостей системних вдосконалень - Створення культури інноваційного розвитку. - Обмін ідеями та досвідом - Впровадження проекту - Аналіз поточних результатів - Стратегія постійного розвитку 2.Розробка рекомендацій на основі аналізу результатів першого року навчання Адміністрація школи Звіти
Вивчення попиту працівників на відвідування семінарів за темами відповідно проблеми Адміністрація, керівники МО Засідання методичного об’єднання
Вивчення передових освітніх технологій Заступники директора, керівники МО Творчі звіти, портфоліо вчителів
Організація методичних заходів для опанування знаннями з вище зазначеної проблеми Адміністрація Семінари, конференції, метод. рада тощо
Організація співробітництва з вищими освітніми органами управління, КОІПОПК м. Біла Церква, навчальними закладами Адміністрація Семінари, конференції, методична рада тощо
Проведення спільних заходів з навчальними закладами, які працюють за аналогічною проблематикою Адміністрація Семінари, конференції, круглі столи тощо
Розробка інструкцій, методичних рекомендацій, порад з питань реалізації проблеми Адміністрація Засідання педагогічної ради, методичної ради,наради, МО, методичні збірники тощо
Моніторинг рівня технічного забезпечення навчального закладу Адміністрація План розвитку матеріально-технічної бази школи
Висвітлення інформації щодо реалізації загальношкільної проблеми на сайті школи Адміністрація Сайт школи
Створення динамічних, творчих, аналітичних груп, спрямованих на реалізацію проблеми Адміністрація Робота в групах
Розробка й затвердження схеми інформаційного простору закладу Адміністрація План роботи школи
Вивчення основної проблематики комунікативної активності учнів Психолог, соціальний педагог Нарада при директору
Розвиток соціальної та комунікативної активності учнів Педагогічні працівники Навчально-виховна діяльність
Формування в учнів навичок використання ІКТ пріоритетно у навчальній діяльності з метою саморозвитку, самоосвіти. Вчителі, класні керівники Навчально-виховна діяльність
Проведення заходів із профілактики безпечного користування Інтернетом Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог Бесіди, класні години, батьківські збори тощо
Організація співробітництва з дитячою поліклінікою, ЦРЛ, спортивними закладами Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми, лекції тощо
Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя і здоровязбережувальних технологій Адміністрація Індивідуальні консультації, бесіди, семінари

Очікувані результати: сформувати позитивне ставлення учасників навчально-виховного процесу до реалізації загальношкільної проблеми; мотивувати членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми.

ІІ етап. Реалізація проблеми (2013-2015 н.р.)

Мета: створення ефективного механізму реалізації проблеми, формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання та виховання учнів.

Завдання:

- Розвиток інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів.

- Розвиток комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу.

- Впровадження в навчальний процес методів і форм роботи у практичній діяльності вчителя та учня.

- Створення, ведення та поповнення банку даних вчителів , що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології.

- Вивчення, узагальнення та запозичення педагогічного досвіду з упровадження технологій, розробка та апробація методів, аналіз проміжних результатів.

- Практичне застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу.

- Формування толерантного шкільного середовища.

Шляхи реалізації:

Вид роботи Виконавець Форма узагальнення
Підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників 1. Володіння сучасними ІКТ. 2. Навчання за програмою «Інтел». 3. Проведення он-лайн-навчання для педагогічного колективу школи за навчальним курсом: - Планування навчання на основі констатуючого дослідження - Розробка стратегії розвитку навчального закладу - Вивчення можливостей системних вдосконалень - Створення культури інноваційного розвитку. - Обмін ідеями та досвідом - Впровадження проекту - Аналіз поточних результатів - Стратегія постійного розвитку Адміністрація школи Звіти
Психолого-педагогічна підтримка процесу впровадження загальношкільної проблеми Адміністрація, психолог Консультації, психолого-педагогічні семінари, практикуми
Удосконалення системи валеологічної освіти батьків Адміністрація Лекційні заняття, тренінги, практичні заняття
Організація співробітництва з дитячою поліклінікою, ЦРЛ, спортивними закладами Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми тощо
Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя і здоровязбережувальних технологій Адміністрація Індивідуальні консультації, бесіди, семінари
Робота з учнями щодо пропаганди здорового способу життя Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми тощо
Проведення методичних заходів з метою розвитку комунікаційної культури та навичок ефективної комунікації педагогів Адміністрація Засідання педагогічної ради, методичної ради,наради, МО тощо
Проведення інструктивно – методичних заходів з метою розвитку інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів Адміністація Засідання педагогічної ради, методичної ради,наради, МО тощо
Самоосвіта педагогічних працівників з окремих аспектів загальношкільної проблеми Вчителі Творчі звіти
Впровадження навчальних програм з ІКТ підтримкою Педагогічні працівники Навчальні заняття, виховні заходи
Проведення виховних заходів, спрямованих на розвиток комунікативних компетенцій учнів Виховна служба школи Класні керівники План роботи школи
Проведення та залучення до участі учнів у тренінгових заняттях з розвитку особистісних складових: • толерантність; • висока комунікативність; • творча активність; • рефлективність; • емпативність; • сенситивність Психолог, соціальний педагог, класні керівники План роботи
Використання інтерактивних тенологій навчання учнів з метою розвтку комунікаційних компетенцій (усне та письмове мовлення, ораторськи здібності, самопрезентація, робота в групах, тощо) Вчителі Книга контролю
Проведення уроків, виховних заходів із запровадженням ІКТ Педагогічні працівники План роботи школи, календарно-тематичні плани
Фронтальне відвідування уроків із наступним аналізом з метою визначення рівня практичного розв’язання проблеми вчителями школи Адміністрація, методична рада Книга контролю, наради, засідання МО
Взаємовідвідування уроків, виховних заходів із метою запозичення кращого досвіду реалізації проблеми та наступним аналізом Вчителі-предметники Засідання МО
Формування в учнів навичок оптимального використання ІКТ в навчальній діяльності Педагогічні працівники Навчальні заняття
Формування в учнів комунікативних компетентностей. Педагогічні працівники Навчально-виховна діяльність
Участь педагогічних працівників у фахових та тематичних конкурсах, підготовка учнів до участі у конкурсах Адміністрація, педагогічні працівники Педагогічні ради, методична рада, засідання МО
Оптимізація роботи шкільної бібліотеки, створення єдиного інформаційного середовища Адміністрація, бібліотекар школи Педагогічна рада
Інформування батьківської громади школи про хід реалізації загальношкільної проблеми Адміністрація Рада школи, батьківськи збори
Організація просвітницької роботи з батьківською громадою щодо вирішення загальношкільних проблем Виховна служба школи Класні керівники Батьківськи збори, батьківський лекторій
Накопичення шкільних інформаційних ресурсів (розробки уроків, виховних заходів, методична література, мультимедійні проекти,база даних шкільної бібліотеки, медіатека тощо) Адміністрація, керівники МО Методичний кабінет
Співробітництво з вищими освітніми органами управління, КОІПОПК м.Біла Церква, навчальними закладами Адміністрація Семінари, конференції, методична рада тощо
Взаємовідвідування заходів з навчальними закладами, які працюють за аналогічною проблематикою Адміністрація Семінари, конференції, круглі столи тощо
Інформативне наповнення шкільного сайту Інженер-електронік Сайт школи
Аналіз результатів, проміжне коректування планів Адміністрація Педагогічна рада, методична рада, Рада школи

Очікувані результати: особистісне сприяння та засвоєння учасниками освітнього процесу сутності та науково-теоретичних засад загальношкільної проблеми, практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного досвіду, підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогів

ІІІ етап. Набуття досвіду (2015-2016 н.р.)

Мета: апробація напрацьованого в особистій практиці, рефлексія особистої діяльності.

Завдання:

- Розробка, апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення в навчально-виховний процес

- Діагностування, аналіз проміжних результатів.

Вид роботи Виконавець Форма узагальнення
Моніторинг особистого професійного зростання вчителів Заступники директора Портфоліо, творчі звіти
Ситематизація інформаційних ресурсів закладу Андріянова О.М. – заступник директора з НВР, вчителі інформатики, інженер-електронік Медіатеки та інші
Впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою Андріянова О.М. – заступник директора з НВР, вчителі інформатики, інженер-електронік Методична рада
Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом ІКТ Андріянова О.М. – заступник директора з НВР, вчителі інформатики, інженер-електронік Науково – практичні семінари, консультації
Організація системи інформаційної безпеки закладу Андріянова О.М. – заступник директора з НВР, інженер-електронік
Поширення позитивного досвіду вчителів-новаторів Заступники директора з НВР Педагогічні ради, методична рада, наради, засідання МО
Сприяння оптимальному використанню ІКТ в навчальній діяльності учнів школи Адміністрація, вчителі Навчально-виховна дільність
Організація та проведення виховних, навчальних занять заходів, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів Педагогічні працівники Навчально-виховна дільність
Сприяння застосуванню учнями комунікативних компетентностей. Адміністрація, вчителі Навчально-виховна дільність
Співробітництво з вищими освітніми органами управління, КОІПОПК м.Біла Церква, навчальними закладами Адміністрація Семінари, конференції, методична рада тощо
Сприяння та залучення учнів до участі у інтернет-проектах. Вчителі, класні керівники, керівники гуртків Навчально-виховна дільність
Використання засобів сучасних інформаційних технологій у проектно-дослідницькій і конкурсній діяльності учнів Вчителі, класні керівники, керівники гутків Навчально-виховна дільність
Створення умов для самореалізації і підвищення ІКТ – компетентності учнів Вчителі, класні керівники, керівники гутків Навчально-виховна дільність
Залучення учнів до участі у партнерських проектах з учнями інших шкіл міста, України та інших країн світу Адміністрація школи, класні керівники Інтернет-конференції, семінари тощо
Інформативне наповнення шкільного сайту Інженер-електронік Сайт школи
Створення архіву інформаційно-освітніх матеріалів із профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі Соціальний педагог Сайт школи
Організація співробітництва з дитячою поліклінікою, ЦРЛ, спортивними закладами Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми, інш.
Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя Адміністрація Індивідуальні консультації, бесіди, семінари
Робота з учнями щодо пропаганди здорового способу життя Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми, інш

Очікувані результати: підвищення професійної майстерності, творчого потенціалу педагогів, використання набутого досвіду, реалізація програми в практиці роботи всіх ланок школи.

ІV етап. Узагальнення результатів (2016-2017 н.р.)

Мета: вивчення результативності реалізації науково-методичної проблеми, проектування.

Завдання:

- Моніторинг результатів, комплексний аналіз результатів дослідження.

- Узагальнення та оформлення матеріалів.

- Впровадження результатів дослідження.

- Створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією в систему відкритої освіту.

Вид роботи Виконавець Форма узагальнення
Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів Адміністраця Розвиток матеріально-технічної бази школи; сайт
Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням Адміністрація Розвиток матеріально- технічної бази школи
Практичне застосування педагогами та учнями ІКТ у навчально-виховному процесі Педагогічні працівники Навчально-виховна діяльність
Впровадження дистанційної освіти Адміністрація Навчально-виховна діяльність
Створення умов для взаємодії школи з батьками учнів, в тому числі через єдиний інформаційний простір Адміністрація, класні керівники Сайт школи
Створення толерантного освітнього середовища в навчальному закладі Учасники НВП Навчально-виховна діяльність
Формування інформаційної та комунікаційної культури учасників навчально-виховного процесу Учасники НВП Навчально-виховна діяльність
Моніторинг очікуваних результатів Заступники з НВР Педагогічні ради, методичні ради, Рада школи
Організація співробітництва з дитячою поліклінікою, ЦРЛ, спортивними закладами Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми, інш.
Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя і здоров’язберігаючих технологій Адміністрація Індивідуальні консультації, бесіди, семінари
Робота з учнями щодо пропаганди здорового способу життя Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми, інш
Моніторинг досліджень з питань обізнаності дітей щодо негативних чинників, які випливають на їх здоров'я Виховна і медична служби школи Виховна діяльність

Очікуванні результати: підвищення педагогічної майстерності вчителів, підвищення якості освітнього процесу, поширення досвіду роботи школи.

2. Кадрове забезпечення

Перспективний план проходження курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

на 2012 - 2017 роки

П.І.П. Посада, предмет Курси Атестація Рік підвищення кваліфікації
1 2 3 4 5 6
1. 1 Панкявічене Ірина Анатоліївна Вч. музики, худ.культури 2009 2010 2014
2. Андріянова Олена Миколаївна Вч. інформатики, математики 2010 2011 2016
3. 3 Панчук Лідія Василівна Вч. укр. мови та літератури 2009 2009 2015
4. Шевчук Надія Володимирівна Вч. історії та правознавства 2008 2009 2014
5. 4 Чеченєва Марина Валеріївна Вчитель іноземної мови - - 2016
6. Шастун Лариса Григорівна Вч. укр. мови і літератури 2009 2009 2014
7. 8 Сокол Валентина Василівна Вч. укр.мови і літератури, світової літер. 2012 2013 2018
8. Тригуб Людмила Іванівна Вч. російської мови, світової літ. 2008 2009 2013
9. 1 Шипоша Олена Сергіївна Вч. англ. мови 2009 2010 2014
10. Загородня Алла Олександрівна Вч. англ. і німецької мови 2012 2013 2018
11. 4 Губа Оксана Михайлівна Вч. англ. мови, світової літератури - - 2015
12. 1 Голуб Наталія Олексіївна Вч. математики 2011 2012 2017
13. 1 Оляніна Олена Миколаївна Вч. математики, інформатикии 2012 2013 2018
14. 1 Ярох Світлана Федорівна Вч. фізики 2009 2010 2015
15. 1 Яхній Володимир Павлович Вчитель історії та правознавства 2009 2009 2014
16. 1 Сом Алла Костянтинівна Вч. хімії 2008 2009 2014
17. Борисенко Любов Григорівна Вч. біології 2008 2009 2014
18. 2 Бойченко Софія Василівна Вч. географії 2012 2012 2017
19. Швачко Тамара Миколаївна Вч. музики, етики 2010 2011 2016
20. 2 Черкунов Максим Вікторович Вч. фізкультури 2011 2012 2017
21. 2 Маліченко Григорій Васильович Вч. фізкультури 2011 2012 2017
22. 2 Видринко Тетяна Петрівна Вч. обсл. праці 2012 2013 2018
23. Ведель Олена Миколаївна Вчитель початкових класів 2009 2010 2015
24. 2 Мовша Ольга Михайлівна Вчитель початкових класів 2012 2013 2018
25. 3 Кашул Тетяна Григорівна Вчитель початкових класів 2010 2011 2016
26. Мельничук Ірина Олександрівна Вчитель початкових класів 2010 2011 2016
27. 3 Лебідь Валентина Миколаївна Вчитель початкових класів 2009 2010 2015
28. 3 Терещенко Валентина Володимирівна Вчитель початкових класів 2009 2010 2015
29. 3 Пилипович Ольга Іванівна Вчитель початкових класів 2009 2010 2015
30. 3 Проценко Наталія Миколаївна Вчитель початкових класів 2011 2011 2016
31. 3 Локайчук Надія Федорівна Вихователь ГПД 2012 2013 2018
32. Мартін Лілія Азадіївна Вчитель початкових класів - - 2017
33. Черкунова Людмила Володимирівна Вихователь ГПД - - 2015
34. Супруневич Ірина Василівна Вч. англ. мови - - 2015
35. Лисак Альона Юріївна Вихователь ГПД - -
36. Головіна Тетяна Миколаївна Психологія - - 2014
37. Вознячук Катерина Миколаївна Вчитель початкових класів - - 2018

Перспективний план атестації

педагогічних працівників на 2012 - 2017 роки

П.І.П. Посада, предмет Попередня атестація Наступ на атестація Кваліфікацій-ний рівень (на 2012 р.)
1 2 3 4 5 6
1. Панкявічене Ірина Анатоліївна Вч. музики, худ.культури 2009 2014 Вища кваліфік. категорія, «Вчитель-методист»
2. Андріянова Олена Миколаївна Вч. інформатики, математики 2011 2016 Вища кваліфік. категорія, «Старший вчитель»
3. Панчук Лідія Василівна Вч. укр. мови та літератури 2010 2015 Вища кваліфік. категорія, «Старший вчитель»
4. Шевчук Надія Володимирівна Вч. історії та правознавства 2009 2014 Вища кваліфік. категорія
5. Чеченєва Марина Валеріївна Вчитель іноземної мови - 2016 Спеціаліст
6. Шастун Лариса Григорівна Вч. укр. мови і літератури 2009 2014 Вища кваліфік. категорія
7. Сокол Валентина Василівна Вч. укр.мови і літератури, світової літерат. 2013 2018 Вища кваліфік. категорія, «Старший вчитель»
8. Тригуб Людмила Іванівна Вч. російської мови, світової літ. 2008 2013 Вища кваліфік. категорія
9. Шипоша Олена Сергіївна Вч. англ. мови 2009 2014 Спеціаліст
10. Загородня Алла Олександрівна Вч. англ. і німецької мови 2013 2018 Спеціаліст І кв. категорії
11. Губа Оксана Михайлівна Вч. англ. мови, світової літератури - 2015 Спеціаліст
12. Голуб Наталія Олексіївна Вч. математики 2012 2017 Вища кваліфік. категорія
13. Оляніна Олена Миколаївна Вч. математики, інформатикии 2013 2018 Вища кваліфік. категорія
14. Ярох Світлана Федорівна Вч. фізики 2010 2015 Вища кваліфік. категорія, «Вчитель-методист»
15. Яхній Володимир Павлович Вч. історії та правознавства 2009 2014 Вища кваліфік. категорія, «Старший вчитель»
16. Сом Алла Костянтинівна Вч. хімії 2009 2014 Вища кваліфік. категорія
17. Борисенко Любов Григорівна Вч. біології 2009 2014 Вища кваліфік. категорія, «Старший вчитель»
18. Бойченко Софія Василівна Вч. географії 2012 2017 Вища кваліфік. категорія, «Старший вчитель»
19. Швачко Тамара Миколаївна Вч. музики, етики 2011 2016 Вища кваліфік. категорія
20. Черкунов Максим Вікторович Вч. фізкультури 2012 2017 Спеціаліст І кв. категорії
21. Маліченко Григорій Васильович Вч. фізкультури 2012 2017 Вища кваліфік. категорія, «Вчитель-методист»
22. Видринко Тетяна Петрівна Вч. обсл. праці 2013 2018 Спеціаліст І кв. категорії
23. Ведель Олена Миколаївна Вчитель початкових класів 2010 2015 Вища кваліфік. категорія, «Старший вчитель»
24. Мовша Ольга Михайлівна Вчитель початкових класів 2013 2018 Вища кваліфік. категорія
25. Кашул Тетяна Григорівна Вчитель початкових класів 2011 2016 Спеціаліст І квал. категорії
26. Мельничук Ірина Олександрівна Вчитель початкових класів 2011 2016 Спеціаліст І квал. категорії
27. Лебідь Валентина Миколаївна Вчитель початкових класів 2010 2015 Вища кваліфік. категорія, «Старший вчитель»
28. Терещенко Валентина Володимирівна Вчитель початкових класів 2010 2015 Спеціаліст
29. Пилипович Ольга Іванівна Вчитель початкових класів 2010 2015 Вища кваліфік. категорія, «Старший вчитель»
30. Проценко Наталія Миколаївна Вчитель початкових класів 2011 2016 Вища кваліфік. категорія
31. Локайчук Надія Федорівна Вихователь ГПД 2013 2018 Спеціаліст, «Старший вихователь»
32. Мартін Лілія Азадіївна Вчитель початкових класів - 2017 Спеціаліст
33. Черкунова Людмила Володимирівна Вихователь ГПД - 2015 Спеціаліст
34. Супруневич Ірина Василівна Вч. англ. мови - 2015 Спеціаліст
35. Лисак Альона Юріївна Вихователь ГПД - - Спеціаліст
36. Головіна Тетяна Миколаївна Психологія - 2014 Спеціаліст
37. Вознячук Катерина Миколаївна Вчитель початкових класів - 2018 Спеціаліст

Прогноз потреби в педагогічних кадрах на 2012 - 2017 роки

(2012/2013 – «0»)

Навчальні предмети
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Історія, правознавство 1
Географія, економіка 1
Біологія, природознавство 1
Фізична культура, захист Вітчизни 1
Асистент учителя 1
Вихователь ГПД 1

3. Управління навчально-виховним процессом.

Перспективна мережа на 2012 – 2017 роки

2012/13 н. р. 2013/14 н. р 2014/15н. р. 2015/16н. р. 2016/17 н.р.
Класи К-ть класів К-ть учнів К-ть класів К-ть учнів К-ть класів К-ть учнів К-ть класів К-ть учнів К-ть класів К-ть учнів
1-й 2 56 2 57 2 60 2 60 2 60
2-й 2 47 2 53 2 57 2 58 2 58
3-й 2 50 2 50 2 53 2 57 2 58
4-й 3 81 2 50 2 50 2 53 2 57
5-й 2 51 3 84 2 50 2 50 2 53
6-й 1 29 2 50 3 84 2 50 2 50
7-й 2 41 1 28 2 50 3 84 2 50
8-й 2 39 2 40 1 28 2 50 3 84
9-й 2 50 2 40 2 40 1 28 2 50
10-й 1 24 2 53 1 25 1 25 1 25
11-й 2 38 1 25 2 53 1 25 1 25
Усього 21 506 21 530 21 550 20 540 21 570

Перспективний план вивчення стану викладання начальних предметів

на 2012 – 2017 роки

Назва навчальних предметів Навчальні роки
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Математика (1-4) Нарада при заст.дир.з НВР жовтень
Англійська мова мова (1-4 класи) Наказ Грудень
Предмети естетичного циклу (1-4 класів): музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання Нарада при заст.дир.з НВР Вересень-жовтень
Читання (1-4 класи) Нарада при заст.дир.з НВР Травень Нарада при заст.дир.з НВР Травень
Українська мова, література (5-11 класи) Наказ Грудень
Фізика Наказ Листопад
Географія Наказ Березень
Хімія Наказ Лютий
Біологія Наказ Листопад
Фізична культура Нарада при директору Березень
Музичне мистецтво Наказ Лютий
Образотворче мистецтво Наказ Грудень
Захист Вітчизни Наказ Травень
Інформатика Наказ Січень
Правознавство, людина і світ, економіка Нарада при директору грудень
Алгебра Нарада при директору лютий
Геометрія Нарада при директору лютий
Астрономія Наказ Листопад
ГПД Нарада при директору Лютий-Березень
Всесвітня історія Нарада при директору Жовтень
Німецька мова Наказ Грудень
Історія України Нарада при директору Березень
Основи здоров’я Наказ квітень
Світова література Наказ Квітень
Обслуговуюча праця, технології Наказ Грудень
Художня культура Наказ Жовтень-листопад
Англійська мова мова Наказ Грудень
Російська мова Наказ Листопад

Вивчення стану основних напрямів виховання

2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2017 – 2018
Громадянське виховання
Родинно-сімейне виховання
Військово-патріотичне виховання
Трудове виховання
Художньо-естетичне виховання
Моральне виховання
Екологічне виховання
Формування здорового способу життя
Превентивне виховання
Сприяння творчому розвитку особистості

4. Розвиток навчально-матеріальної бази.

№ п/п Зміст роботи 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Капітальний ремонт: вистибюля, спортивної зали, їдальні Косметичний ремонт навчальних кабінетів Протипожежна обробка деревяних конструкцій, замір опору ізоляції Заміна вікон: коридори ІІ, ІІІ поверхів 2 кімн.приміщення на ІІІ поверсі (4 вікна) технічні приміщення (підвал, дах) приміщення майстерні Заміна дверей вхідних (всіх) кабінетів, лабораторій, тех.приміщень входу до початкової школи (Іп.) входу на харчоблок Встановлення вогнестійких дверей в приміщенні щитової та люків виходу на горище Заміна ділянок системи освітлення, ел.щитків (частково) Ремонт електропостачання Облаштування школи системою пожежної сигналізації Встановлення протипожежного гідранту Облаштування вестибюля інформаційними стендами меблями гардеробу реконструкція панно озеленення Ремонт приміщення для шкільного музею: заміна вікон ремонт стелі, стін, підлоги виготовити стенди, вітрини придбати меблі (стіл, стільці) Облаштування шкільної їдальні: косметичний ремонт харчоблоку, складських приміщень (стіни, стеля, підлога) поновити посуд реконструкція буфету поновити меблі Облаштування комп’ютерного класу (каб.№31): ремонт кабінету, встановлення жалюзів, вентиляції придбати комп’ютери (9 шт.) придбати меблі (столи, стільці, шафи) Облаштування ігрової кімнати для учнів початкових класів: ремонт приміщення, жалюзі, водогін, придбати меблі, технічні засоби Ремонт фасаду школи Встановлення зовнішньої системи водовідливів Ремонт КНС Косметичний ремонт приміщення шкільної бібліотеки, придбати меблі, комп’ютер, провести інтернет Відремонтувати кабінети: медичний психолога виховної роботи гурткової роботи директора, приймальню Провести реконструкцію (заміну) підлоги коридорів: І поверху ІІ поверху ІІІ поверху Ремонт стін і стелі коридорів; східців між поверхами: реконструкція металевих тримачів (перил), заміна плитки на підлозі між І-ІІ-м та ІІ-ІІІ-м поверхами Відремонтувати службове приміщення для працівників закладу (санвузол) Відремонтувати приміщення шкільної майстерні Відремонтувати та облаштувати меблями кабінет (на ІІІ пов.) для поділу учнів на групи при вивченні іноземних мов Відремонтувати підвальне приміщення закладу та облаштувати його для проведення уроків ЗВ Придбати: вогнегасники (згідно норм) Поновлювати технічні засоби навчання (мультимедійні дошки, комп’ютери, телевізори і т.п.) для навчальних та адміністративних кабінетів Поновлювати спортивний інвентар, придбати столи для гри у теніс, встановити новий спортивний майданчик на території закладу Провести атестацію кабінетів Блогоустрій шкільного подвір’я: поновити асфальтне покриття, прокласти доріжки до майстерні та до ІІ-го виходу зі школи, облаштувати місце для вивозу сміття; облаштувати квітники та газони, провести реконструкцію існуючих парканів, встановити паркан зі сторони оз.Гульківка, облаштувати центральний вхід на територію школи (пандус). Обладнати стоянку для велосипедів Відремонтувати покрівлю овощесховища Створити єдину комп’ютерну мережу Забезпечення доступу всіх учасників НВП в приміщенні школи до мережі інтернет Поновлення наочності в навчальних кабінетах Заміна меблів у навчальних кабінетах, згідно ростових норм + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

5. Орієнтовний перелік тем загальношкільних заходів

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

2012 – 2013 н.р.

Тематичні:

«Науково-методичне забезпечення та ефективність використання ІКТ в роботі з обдарованими дітьми. Рівень сформованості інформаційно-комунікативної компетентності вчителів і учнів школи» (жовтень)

«Комунікативна культура як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації» (січень)

«Інклюзивна освіта. Її реалії та сьогодення» (січень)

«Стан готовності педагогічного та учнівського колективів школи до активного використання інформаційно-комунікативних технологій» (березень)

«Проблеми психологічної адаптації учнів 5-х класів при переході у середню школу» (червень)

Традиційні:

«Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та пріоритетні завдання на 2013-2014 навчальний рік» (серпень)

«Про визначення претендента на отримання стипендії міського голови дітям соціально-незахищених категорій» (листопад)

«Про вибір гуманітарного предмета з інваріативної складової навчального плану на ДПА у 9 кл.» (лютий)

«Про закінчення навчального року учнями школи» (травень)

«Про переведення учнів до наступних класів» (травень-червень)

«Про допуск до екзаменів» (травень)

«Про випуск зі школи» (червень)

«Про нагородження похвальними листами» (травень-червень)

«Про визначення претендентів на нагородження «Золотими» та «Срібними» медалями» (червень)

2013 – 2014 н.р.

Тематичні:

«Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності» (жовтень)

«Організація медико-педагогічного контролю у школі» (листопад)

«Використання комунікативних та комунікаційних методик в процесі вивчення шкільних предметів. Комунікативна спрямованість вивчення предметів гуманітарного циклу» (лютий)

Традиційні:

«Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та пріоритетні завдання на 2014-2015 навчальний рік» (серпень)

«Про визначення претендента на отримання стипендії міського голови дітям соціально-незахищених категорій» (листопад)

«Про вибір гуманітарного предмета з інваріативної складової навчального плану на ДПА у 9 кл.» (лютий)

«Про закінчення навчального року учнями школи» (травень)

«Про переведення учнів до наступних класів» (травень-червень)

«Про допуск до екзаменів» (травень)

«Про випуск зі школи» (червень)

«Про нагородження похвальними листами» (травень-червень)

«Про визначення претендентів на нагородження «Золотими» та «Срібними» медалями» (червень)

2014 – 2015 н.р.

Тематичні:

«Використання ІКТ в реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання» (жовтень)

«Формування комунікативних компетенцій в сучасній школі: проблеми і перспективи» (лютий)

Традиційні:

«Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та пріоритетні завдання на 2015-2016 навчальний рік» (серпень)

«Про визначення претендента на отримання стипендії міського голови дітям соціально-незахищених категорій» (листопад)

«Про вибір гуманітарного предмета з інваріативної складової навчального плану на ДПА у 9 кл.» (лютий)

«Про закінчення навчального року учнями школи» (травень)

«Про переведення учнів до наступних класів» (травень-червень)

«Про допуск до екзаменів» (травень)

«Про випуск зі школи» (червень)

«Про нагородження похвальними листами» (травень-червень)

«Про визначення претендентів на нагородження «Золотими» та «Срібними» медалями» (червень)

2015 – 2016 н.р.

Тематичні:

«Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів школи. Ефективність використання ІКТ в роботі з обдарованими дітьми» (жовтень)

«Розвиток комунікативних компетенцій учнів у позаурочній діяльності» (січень)

Традиційні:

«Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та пріоритетні завдання на 2016-2017 навчальний рік» (серпень)

«Про визначення претендента на отримання стипендії міського голови дітям соціально-незахищених категорій» (листопад)

«Про вибір гуманітарного предмета з інваріативної складової навчального плану на ДПА у 9 кл.» (лютий)

«Про закінчення навчального року учнями школи» (травень)

«Про переведення учнів до наступних класів» (травень-червень)

«Про допуск до екзаменів» (травень)

«Про випуск зі школи» (червень)

«Про нагородження похвальними листами» (травень-червень)

«Про визначення претендентів на нагородження «Золотими» та «Срібними» медалями» (червень)

2016 – 2017 н.р.

Тематичні:

«Результати апробації методів використання можливостей медіатеки та мережі Internet у навчальній діяльності, пошуку інформації» (жовтень)

«Комунікативно-особистісний потенціал як інтегруючий компонент соціального інтелекту, складовий потенціал особистості» (лютий)

«Формування ключових і предметних компетентностей учнів школи засобами ІКТ» (червень)

Традиційні:

«Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік» (серпень)

«Про визначення претендента на отримання стипендії міського голови дітям соціально-незахищених категорій» (листопад)

«Про вибір гуманітарного предмета з інваріативної складової навчального плану на ДПА у 9 кл.» (лютий)

«Про закінчення навчального року учнями школи» (травень)

«Про переведення учнів до наступних класів» (травень-червень)

«Про допуск до екзаменів» (травень)

«Про випуск зі школи» (червень)

«Про нагородження похвальними листами» (травень-червень)

«Про визначення претендентів на нагородження «Золотими» та «Срібними» медалями» (червень)

КРУГЛІ СТОЛИ

2012 – 2013 н.р.

«Розвиток комунікативних та інформаційно-комунікаційних компетенцій учнів в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів у виховній роботі»

(Швачко Т.М.) – жовтень.

«Проектна технологія: суть, досвід, використання, перспективи»

(Андріянова О.М.) – січень.

2013– 2014 н.р.

«Професійна етика вчителя»

(Швачко Т.М.) – грудень.

«Шляхи формування творчої особистості учня на основі впровадження інноваційних технологій навчання»

(Панчук Л.В.) – лютий-березень.

2014 – 2015 н.р.

«Урок у творчому пошуку вчителів»

(Панчук Л.В.) – жовтень.

«Результативність роботи з обдарованими учнями»

(Андріянова О.М.) – квітень.

2015 – 2016 н.р.

«Сприяння творчому розвитку особистості. Педагогіка співробітництва. Учнівське самоврядування»

(Швачко Т.М., Загородня А.О.) – жовтень.

2016 – 2017 н.р.

«Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі»

(Панчук Л.В., Головіна Т.М.) – жовтень.

КОНФЕРЕНЦІЇ

2012 – 2013 н.р.

«Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні курсу «Сходинки до інформатики»

(Андріянова О.М.) – листопад.

«Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості учня»

(Андріянова О.М., Панчук Л.В.) – лютий.

2013 – 2014 н.р.

«Створення комп’ютерної інфраструктури навчального закладу. Державні стандарти запровадження нових програм для учнів 5-х класів»

(Андріянова О.М., Оляніна О.М.) – жовтень.

2014 – 2015 н.р.

«Дистанційна освіта – один з напрямків розвитку навчально-виховного процесу. Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів»

(Андріянова О.М., Панчук Л.В.) – березень.

2015 – 2016 н.р.

«Формування культури спілкування,безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу».

(Швачко Т.М.) – жовтень.

2016 – 2017 н.р.

«Единий інформаційний простір навчального закладу – запорука ефективного функціонування школи» (Стан сформованості єдиного інформаційного простору школи).

(Андріянова О.М.) – квітень.

СЕМІНАРИ, СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

2012 – 2013 н.р.

«Розвиток емоційного інтелекту класного керівника»

(Панчук Л.В., Сокол В.В.) – листопад.

«Шляхи впровадження нових технологій. Метод проектів»

(Андріянова О.М., Оляніна о.М.) – лютий.

«Мультимідійні презентації в початковій школі. Підготовка та використання на уроках» - семінар-практикум

(Ведель О.М., Мельничук І.О.) – березень.

2013 – 2014 н.р.

«Інновації в навчанні. Шляхи впровадження»

(Андріянова О.М.) – вересень.

«Використання мультимедійної дошки у навчальній та виховній діяльності» (Андріянова О.М.) – листопад.

«Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності школярів»

(Андріянова О.М., Оляніна О.М.) – січень.

«Запровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей»

(Швачко Т.М.) – лютий.

2014 – 2015 н.р.

«Формування інформаційної компетентності вчителя та учнів початкової школи засобами ІКТ» - семінар-практикум

(Панчук Л.В., Мельничук І.О., Ведель О.М.) – вересень.

«Конструювання та раціональна організація комп’ютерно-орієнтованого уроку. Перспективи та вдосконалення»

(Андріянова О.М.) – листопад.

«Імідж сучасного вчителя. Етика спілкування у педагогічниій діяльності»

(Панчук Л.В.) – лютий.

2015 – 2016 н.р.

«Можливості Інтернету для вчителя і учнів. Участь вчителів та учнів у телекомунікаційних проектах»

(Андріянова О.М., Оляніна О.М.) – вересень.

«Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень учнів»

(Головіна Т.М.) – листопад.

«Шляхи підвищення рівня мотивації учнів школи як основа успішного навчання»

(Андріянова О.М., Панчук Л.В.) – лютий.

2016 – 2017 н.р.

«Інформаційно-комунікаційні технології. Суть, досвід використання, перспективи»

(Андріянова О.М., Оляніна О.М.) – вересень.

«Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі»

(Панчук Л.В.) – листопад.

«Культура навчального закладу»

(Панчук Л.В., Швачко Т.М.) – лютий.

Кiлькiсть переглядiв: 2606

Коментарi

  • Knigosfera.com.ua

    2016-05-23 19:37:28

    Знижка 20% на зошити, підручники та методичну літературу + безкоштовна доставка! http://knigosfera.com.ua/ Зробити замовлення або проконсультуватися Ви можете за телефонами: 097-782-50-57, 095-150-95-41, 063-988-98-77...